Préteritum

Préteritum (z latinského praeteritum „to, co přešlo, pominulo“) je gramatický termín označující jeden z minulých časů. Vyjadřuje se jím to, co se stalo v minulosti a už nezasahuje do přítomnosti. Jeho vytvoření a užití se ale v různých jazycích může i poměrně hodně lišit.

Préteritum v různých jazycích[1]

Čeština

V češtině se tímto termínem označuje dnes již jediný používaný minulý čas, tzv. složené préteritum, které bylo původně perfektem.

Ostatní minulé časy (imperfektum, aorist) z českého jazyka vymizely zcela nebo se příliš nepoužívají (antepréteritum).

Příklad

 • řekl jsem
 • řekl jsi
 • řekl
 • řekli jsme
 • řekli jste
 • řekli

Němčina

V němčině se tímto termínem označuje jednoduchý minulý čas, na rozdíl od minulého času složeného – perfekta. Původní funkcí německého préterita bylo označení prostého minulého děje bez jakéhokoliv zřetele k současnosti nebo vidového rozlišení, což jej předurčovalo k použití zejména jako času vyprávěcího. V současnosti se však rozdíl mezi préteritem a perfektem stírá a v hovorové němčině perfektum značně převládá.

Německé préteritum se tvoří v zásadě dvěma způsoby:

 • Silná slovesa je tvoří změnou kmenové samohlásky, případně pomocí dalších změn ve kmeni:
gehenich ging „šel jsem“
stehenich stand „stál jsem“
lesenich las „četl jsem“
tragenich trug „nesl jsem“
singenich sang „zpíval jsem“
 • Slabá slovesa tvoří préteritum příponou -te:
bauenich baute „stavěl jsem“
lobenich lobte „chválil jsem“
redenich redete „hovořil jsem“

Příklad

 • ich sagte
 • du sagtest
 • er sagte
 • wir sagten
 • ihr sagtet
 • sie sagten

Angličtina

V angličtině se préteritum obvykle nazývá „minulý čas prostý (past simple)“.

Obvykle se préteritum tvoří jen pomocí koncovky -d nebo -ed. V případě nepravidelných sloves se mění i kořen slova.

Příklad

 • I said
 • you said
 • he said
 • we said
 • you said
 • they said

Finština

Ve finštině se préteritum obvykle nazývá imperfektum, což bývá matoucí. Je to jednoduchý složený čas, kterým se vyjadřují děje nemající vztah k přítomnosti.

Vytvoření správných tvarů finského préterita/imperfekta je ze všech čtyř finských časů nejsložitější. Velmi se u něj projevují výjimky ze striktních pravidel aglutinačního jazyka.

Příklad

 • minä sanoin
 • sinä sanoit
 • hän sanoi
 • me sanoimme
 • te sanoitte
 • he sanoivat

Latina

V normativní latinské mluvnici se pojem préteritum běžně neužívá. Jemu odpovídající minulé časy má latina dva: imperfektum vyjadřuje časy v minulosti probíhající delší dobu nebo opakovaně, tvoří se od slovesného kmene přítomného příponou -ba-; perfektum vyjadřuje děje proběhlé v minulosti jednorázově, tvoří se obměnou slovesného kmene přítomného různými příponami či změnami kmene a zvláštními koncovkami.

Španělština

Ve Španělštině je Pretérito indefinido jeden z minulých časů. Tvoření je buď pravidelné nebo nepravidelné. Užívá se pro děje, které proběhly v minulosti v časově ohraničeném úseku. Mluvčí považuje tento děj za ukončený. Příklad: Gonzalo fue camionero. – Gonzalo pracoval jako řidič kamionu. (Už nepracuje)

Označení ukončených minulých dějů, které probíhají po sobě. Příklad:

 • Estudié inglés. Más tarde viajé a otros países. – Studoval jsem angličtinu. Poté jsem cestoval do jiných zemí.

Pravidelné

hablarcomervivir
hablécomíviví
hablastecomisteviviste
hablócomióvivió
hablamoscomimosvivimos
hablasteiscomisteisvivisteis
hablaroncomieronvivieron

Nepravidelné – příklady

decirestarhacerirquererser
dijeestuvehicefuiquisefui
dijisteestuvistehicistefuistequisistefuiste
dijoestuvohizofuequisofue
dijimosestuvimoshicimosfuimosquisimosfuimos
dijisteisestuvisteishicisteisfuisteisquisisteisfuisteis
dijeronestuvieronhicieronfueronquisieronfueron

Reference

 1. příklady jsou pouze v činném rodě