Predátor

Lev pustinný – jeden z nejznámějších zástupců afrických predátorů

Predátor může být definován dvěma mírně odlišnými způsoby. Obecně je však o něm možné hovořit jako o živém organismu, jehož přežití (zachování druhu) je závislé na usmrcení jiného živého organismu kvůli konzumaci. Predátorovu potravu označujeme jako kořist.

Definice

Z hlediska ekologie může být predátor brán

 • v užším slova smyslu jako vrcholný článek pastevně–kořistnického potravního řetězce. Vždy se tedy jedná o masožravý (popř. všežravý) druh žijící dravým způsobem života. To znamená, že potravu, která je vždy živočišného původu, získává buď aktivním lovením kořisti, či pasivním vyčkáváním, až kořist přijde sama. Příkladem je jaguár, kosatka, jestřáb, slíďák, z všežravců medvěd.
 • v širším slova smyslu jako kterýkoli živočich, který při konzumaci vyřadí celého jedince kořisti z populace. Vyřazení celého jedince z populace se nazývá pravá predace. Pravá predace zahrnuje i pojídání semen a vajec, jelikož semena a vejce jsou potenciální organismy. Pravá predace tedy zahrnuje i takové živočichy, jako je například perloočka, mravkolev a dokonce kur domácí.

Poznámka: Rozdíl mezi pravou predací – pojídání semen – a pastvou je v tom, že při spásání rostlin není zkonzumována rostlina celá, nýbrž pouhá její část. Rostliny jsou navíc uzpůsobeny k regeneraci ztracených částí těla.

Matematické modely predátor–kořist

Závislost množství kořisti na množství predátora lze ve zkratce vyjádřit následujícím způsobem:

Čím více přibývá kořisti, tím více s jistým zpožděním přibývá predátora. Větší množství predátora zvýší tlak na kořist, a té tak začne ubývat. Posléze s klesajícím množstvím kořisti začne klesat i množství predátora, kterému ubývá potrava. S ubývajícím množstvím predátora se pokles kořisti zastaví a její množství začne opět stoupat.

Klasická oscilace predátora a kořisti v přírodě byla popsána především v případech, kdy predátor má jen jednu, převažující kořist: tedy především vlk + zajíc bělák a liška polární + lumík v polárních oblastech. Délka oscilace kolísá mezi šesti a deseti lety podle podmínek prostředí.

Interakci populace kořisti a predátora je možné modelovat následujícím autonomním systémem.

Význam veličin:

 • Funkce označuje množství kořisti jako funkce času. Derivace je rychlost růstu populace kořisti.
 • Funkce označuje množství predátora jako funkce času. Derivace je rychlost růstu populace predátora.
 • Funkce souvisí s dynamikou růstu populace kořisti (viz populační dynamika) bez přítomnosti dravce. Jedná se o relativní rychlost růstu. Zpravidla je předpokládán logistický růst a relativní rychlost růstu je klesající lineární funkce. Pokud predátor udržuje populaci kořisti významně pod nosnou kapacitou prostředí, je možno považovat relativní rychlost za konstantu (např. Lotkův-Volterrův model).
 • Funkce je funkcionální odezva nebo též trofická funkce. Popisuje působení jednotkového množství predátora na populaci kořisti.
 • Funkce je numerická odezva, většinou k-násobek funkcionální odezvy (vyjadřuje účinnost přeměny biomasy kořisti na biomasu predátora).
 • Parametr popisuje exponenciální vymírání populace dravce (dělo by se, kdyby nebyla přítomna kořist).

Pokud predátoři loví nezávisle, je funkcionální odezva jenom funkcí populace kořisti a udává množství jedinců zkonzumovaných jednotkovým množstvím predátora v závislosti na velikosti populace kořisti. Základní funkcionální odezvy jsou následující.[1]

 • Lotkův-Volterrův vztah používá lineární závislost
  Neuvažuje saturaci predátora a předpokládá, že čím více kořisti je k dispozici, tím více je jí sežráno. V praxi neexistuje, je to idealizovaný vztah.
 • Holing I – upravený Lotkův-Volterrův vztah s maximálním limitem, tj. lineární vztah až do míry maximálního nasycení
  Funguje například u filtrátorů planktonu.
 • Holing II – čím víc je predátor nasycen, tím méně je ochoten hledat svou kořist, funkce roste limitně k míře maximálního nasycení, tj. nebo . Funguje např. u bezobratlých.
 • Holing III – typický pro rozhodování mezi dvěma typy kořisti, hojnější kořist je výrazně preferována (učení se jejímu lovu, sběru), tj. nebo . Funguje např. u některých ptáků a savců.

Související pojmy

Odkazy

Reference

 1. DYKYJOVÁ, Dagmar a kol. Metody studia ekosystémů. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 692 s. S. 285–287. 
 2. BOROVIČKA, Jan. Houby na houbách. In: iDnes.cz [online]. 20. 9. 2010 [cit. 20. 1. 2017]. Dostupné z: https://borovicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=155370

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Lion waiting in Namibia.jpg
Autor: Kevin Pluck, Licence: CC BY 2.0
Lion (Panthera leo) lying down in Namibia. Photographer's comment: "[I was] standing on a viewing platform about 25m away. He wasn't doing much at all other than looking regal. There where [sic] some lionesses down below growling and pacing but they were in the shade so I didn't get very good pictures of them. [...] They were from Okinjima AfriCat foundation who look after injured or orphaned cats until they can be returned to the wild. They also educate farmers on practices on how to raise stock with large cats."