Provincie

Provincie (z latinského provincia = zóna vlivu; pl. provinciae) je územní správní celek. Původně ve starověkém Římě oblast působení římských úředníků, později územní správní jednotka. V pozdní latině také obecné označení různých územních celků.

Starověký Řím

Související informace naleznete také v článku Římské provincie.

Původně ve starověkém Římě základní a do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov; oblast působení římských úředníků, prokonzulů. Pojem provincia původně neoznačoval území stanovené geograficky, ale sloužil k určení územní působnosti úředníka, jemuž náleželo tzv. imperium. První římskou provincií byla Sicílie.

Církevní provincie

Související informace naleznete také v článku Církevní provincie.

Od středověku se tak označuje územní obvod arcibiskupství a také územní obvody některých katolických řádů a kongregací (dominikáni, jezuité, salesiáni); viz též provinciál.

Geomorfologická provincie

Geomorfologická provincie je jednotka třetí úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země. (Nadřazenou jednotkou je geomorfologický subsystém, podřazenou geomorfologická subprovincie.)

Označení různých územních celků

V některých zemích (Itálie, Španělsko) jsou provincie nižšími územněsprávními celky. Například v Belgii je provincie v současnosti mezistupněm mezi územněsprávním celkem vyšším (region) a nižším (arrondissement); kanadské provincie jsou státy sdružené ve federaci.

Jako provincie se označují také územněsprávní celky v některých asijských a afrických státech (např. v Číně, Íránu) a v některých jiných, převážně arabských státech, přičemž označení v místním úředním jazyce nemá s původně latinským slovem „provincia“ často nic společného.

Výraz „province“ v angličtině

Angličtina výrazem „province“ (provincie, oblast) označuje různé, převážně vyšší územněsprávní celky v řadě států (např. korunní země v Rakousku-Uhersku).

Odkazy

Literatura

  • GRANT, Michael, Dějiny antického Říma, Praha, BB/art, 2006. ISBN 80-7341-930-0
  • VOLNÝ, Zdeněk, ed. Toulky minulostí světa. Třetí díl. [Zlatá éra dějin: starověký Řím] 2. vyd. Praha: Via facti, 2016. ISBN 978-80-904103-4-3.
  • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch, Dějiny psané Římem, Bratislava, Perfekt, 2005. ISBN 80-8046-297-6

Související články

Externí odkazy