Ptačí oblast

Směrnice č. 147/2009/ES o ochraně volně žijících ptáků (dále jen „Směrnice o ptácích“) byla původně přijata již v roce 1979, v současné době se jedná o tzv. kodifikované znění (od roku 2009). Směrnice vyhlašuje druhovou a územní ochranu všech druhů ptáků, které se přirozeně vyskytují na evropském území členských států EU, a to ve všech jejich vývojových stadiích a v jimi obývaném prostředí. Ochrana se vztahuje na ptáky, jejich vejce, hnízda a jejich stanoviště. V zásadě nelze ptáky držet, odebírat z přírody, lovit, nabízet je, obchodovat s nimi, usmrcovat je, atd. Směrnice o ptácích připouští jednoznačné a kontrolovatelné odchylky z uvedené obecné ochrany, a to např. tradiční, udržitelným způsobem provozovaný lov, zájem ochrany veřejného zdraví, bezpečnost leteckého provozu, prevence hospodářských škod, vědecký výzkum, atd.

Příloha II/1 a II/2 směrnice o ptácích obsahuje seznam druhů, které mohou být, s ohledem na početnost jejich populace, zeměpisné rozšíření a míru rozmnožování, loveny podle národní legislativy daného státu. Členské státy zajistí, že lov těchto druhů nenaruší úsilí o ochranu v jejich areálu rozšíření. Prodej, doprava a držení i chov v lidské péči za účelem prodeje a nabízení živých nebo mrtvých ptáků a jejich částí jsou možné pouze u druhů přílohy III/1 směrnice o ptácích, a to za předpokladu, že ptáci byli legálně zabiti nebo odchyceni nebo získáni jiným zákonným způsobem. Podobný přístup lze povolit u druhů přílohy III/2 směrnice o ptácích s ustanoveními pro určitá omezení.

Ptačí oblasti jsou vymezovány podle výskytu druhů uvedených v přílohách směrnice, nebo jako shromaždiště (hnízdiště, zimoviště) ptáků libovolného druhu v počtu vyšším než 10 000 ks. Tito ptáci jsou hlavním předmětem ochrany, v ptačí oblasti jsou ovšem chráněni všichni ptáci, pakliže na některý druh není udělena výjimka z ochrany (např. povolení odstřelu protahujících populací kormorána velkého v Ptačí oblasti Třeboňsko).

Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými územími. Vyhlašuje je vláda svými nařízeními, ve kterých nejsou žádné zákazy, ale mohou zde být stanoveny činnosti vyžadující souhlasu orgánu ochrany přírody.

V ptačích oblastech je podporován k přírodě šetrný způsob hospodaření.

Česko

Podrobnější informace naleznete v článku Ptačí oblasti v Česku.

V Česku bylo navrženo (rokem 2009 také vyhlášeno) k ochraně celkem 41 ptačích oblastí o celkové rozloze 706 000 ha, tj. necelých 9 % rozlohy státu. Největší ptačí oblastí je Šumava.

Slovensko

Na Slovensku se používá pojem Chráněné ptačí území (slovensky Chránené vtáčie územie).[1]

Odkazy

Reference

  1. Zákon č. 543/2002 Z. z. [online]. [cit. 2022-07-28]. Dostupné online. (slovensky) 
Ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolzí

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Rychvald, Malý Cihelňák (ptačí oblast).jpg
Autor: Michal Klajban, Licence: CC BY-SA 3.0
Malý Cihelňák. Rychvald, Okres Karviná, Moravskoslezský kraj