Rada obce

Rada obce (neformálně též obecní rada) je výkonným orgánem obce zřizovaným v obcích s 15 a více zastupiteli. Rada je jedním ze způsobů realizace práva na samosprávu, oproti zastupitelstvu vykonává však působnost samostatnou i přenesenou, stanoví-li tak zákon. Primárně realizuje úkoly jí svěřené zastupitelstvem, část kompetencí je ale svěřena zákonem výhradně jí. Členové rady označovaní jako radní jsou voleni z řad zastupitelů a rada se zastupitelstvu odpovídá. V čele rady stojí starosta, dále je volen jeden či více místostarostů.

Zřízení a činnost rady obce se řídí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

V městysech se nazývá rada městyse a ve městech včetně statutárních měst rada města. Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Poradním orgánem rady jsou její komise. Rada rozhoduje usnesením na svých schůzích, které ze zákona nejsou veřejné.

V České republice má podle zákona o obcích 5–11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, místostarosta a další členové rady z řad zastupitelstva.

V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí a její funkci zastává podle § 99 odst. 2 zákona o obcích starosta, přičemž podle § 102 odst. 4 je v takovém případě zastupitelstvu obce navíc ze zákona vyhrazeno

  • rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti
  • vydávat nařízení obce,
  • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a rušit odbory a oddělení obecního úřadu
  • stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
  • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Činnost rady obce

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů, tedy nejen těch přítomných.

Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem o obcích je jí vyhrazeno například:

Odkazy

Reference


Související články

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.