Sachsova–Hornbostelova klasifikace hudebních nástrojů

Sachsova–Hornbostelova klasifikace hudebních nástrojů je nejpoužívanějším systémem pro třídění hudebních nástrojů. Zakládá se na způsobu tvoření zvuku, nikoli na způsobu hry, nebo konstrukčních vlastnostech nástrojů jako klasifikace předešlé (např. rozdělení na dechové, smyčcové, klávesové nástroje atd.). Její uveřejnění roku 1914 znamenalo zásadní změnu ve způsobu klasifikace hudebních nástrojů. Především v etnomuzikologii a organologii se tato klasifikace používá téměř výhradně.

Tento systém vytvořili muzikologové Erich Moritz von Hornbostel (1877–1935) a Curt Sachs (1881–1959) původně pro potřeby systematického třídění hudebních nástrojů z celého světa, uložených v muzejních sbírkách. Označování nástrojů vychází z Deweyova desetinného systému – každý typ hudebního nástroje je charakterizován číselným kódem. První číslo označuje hlavní skupinu nástrojů podle fyzikální podstaty tvoření tónu, následující čísla označují podskupinu podle způsobu hry na nástroj a základních principů stavby. Další čísla, oddělená tečkou, nástroje blíže specifikují. Navržený systém autoři publikovali v německém časopise Zeitschrift für Ethnologie v roce 1914.

Jsou vymezeny čtyři základní skupiny:

  • Idiofony – samozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním tělesa nástroje.
  • Membranofony – blanozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním membrány.
  • Chordofony – strunozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním struny.
  • Aerofony – vzduchozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním vzduchu.

Později byly přidány:

  • Elektrofony – elektrické nástroje, u nichž je zvuk vytvářen elektricky.

Spíše teoretickou skupinu tvoří:

  • Hydrofony – vodozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním vody.


První dvě úrovně třídění ukazuje následující tabulka:

NázevČíselná klasifikacePopis
Idiofony1Materiál nástroje vydává tón díky své pružnosti
Úderové11Nástroj je rozechvíván úderem
Trsací12Nástroj je rozechvíván vychýlením kmitající části z klidové polohy
Třecí13Kmity jsou vybuzovány třením
Vzduchové14Nástroj je rozezvučen proudem vzduchu
Membranofony2Zvuk je vyluzován membránou
Úderové21Membrána nástroje je rozechvívána úderem
Trsací22Kmity jsou vybuzovány trsáním
Třecí23Kmity jsou vybuzovány třením
Chordofony3Zvuk vzniká kmitáním struny
Jednoduché31Základem nástroje je struna a její upevnění
Složené32Nedílnou součástí nástroje je rezonátor
Aerofony4Zvuk vzniká kmitáním vzduchu nebo jiného plynu
Volné41Kmitající vzduch není ohraničen nástrojem
Uzavřené42Kmitající vzduch je ohraničen nástrojem
Elektrofony5Zvuk je vytvářen elektricky
Elektroakustické51Zvuk vzniká mechanicky a elektricky je zesilován a upravován
Elektronické52Zvuk je vytvářen čistě elektronicky
Hydrofony6Zvuk vzniká kmitáním vody nebo jiné kapaliny

Externí odkazy