Sbor dobrovolných hasičů

Cvičení dobrovolných hasičů v Adamově
Dobrovolní hasiči v Německu

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

V mnoha zemích dobrovolní hasiči doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku zasahuje u mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor České republiky, a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. V tomto sousloví se skrývají hasičské záchranné sbory podniků (HZSP), jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a vojenské hasičské jednotky (VHJ).

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) jsou právně samostatné nebo jsou organizačními složkami občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota) a bývají jako zájmové organizace působící na úseku požární ochrany a výchovy dětí sponzorovány obcemi nebo kraji a jako subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.[1]

Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.

Sbory dobrovolných hasičů jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány jako požární sport.

Dobrovolní hasiči v Česku

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce/podniku

Z hlediska platné legislativy se rozlišují dvě podobně znějící označení. Sbor dobrovolných hasičů (zkratka SDH) je zapsaným spolkem dle občanského zákoníku a nepodílí se na výjezdové činnosti.

Naproti tomu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku (zkratka JSDHO a JSDHP) nemají přímou souvislost se sbory dobrovolných hasičů. JSDH jsou zřizovány obcí nebo podnikem dle zákona o požární ochraně.[2]

Účast v JSDH není nijak podmíněna členstvím v SDH. Sbor dobrovolných hasičů (a další složky SH ČMS) pracuje ve vztahu ke zmíněnému zákonu jako Občanské sdružení působící na úseku požární ochrany. Jeho úkolem je zejména:

  • pomoc při vyhledávání členů JSDH
  • podílení se na odborné přípravě členů JSDH
  • podílení se na údržbě požární techniky a objektů požární ochrany
  • preventivně výchovná činnost
  • dokumentace historie požární ochrany a hasičstva
  • sportovní činnost součást fyzické přípravy JSDH

Historie

První sbor dobrovolných hasičů na území Rakouského císařství, jehož součástí bylo i Česko, resp. České království, byl Sbor dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. Tento sbor byl složen převážně z německých občanů Zákup.[3][4]

První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl ve Velvarech, na přelomu roku 1863 a 1864.[zdroj?]

Druhý ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl v Roudnici nad Labem, v roce 1865.[zdroj?]

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

V Česku dobrovolné hasičské sbory zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Provozuje vlastní web a od roku 1989 vydává čtrnáctideník Hasičské noviny.

Sdružení hasičů ČMS spolupracuje s Folklorním sdružením České republiky, v únoru 2001 spolu tato sdružení uzavřela smlouvy, které je zavazují navzájem propagovat a podporovat svoje akce.

V červnu 2006 sdružení uzavřelo smlouvu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava o spolupráci v odborné a studijní oblasti, například zadávání témat diplomových prací a exkurze.

SH ČMS provozuje i dvě školy:

Pod patronací SH ČMS je také Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, což je hasičské muzeum (oproti tomu Hasičské muzeum v Ostravě je zřízeno městem Ostravou a za výrazného přispění pracovníků magistrátní požární inspekce).

Některé sbory dobrovolných hasičů v Čechách zastřešuje Česká hasičská jednota, některé sbory na Moravě a ve Slezsku Moravská hasičská jednota. Tato sdružení jsou zcela samostatná, ačkoli hasiči z těchto sdružení i jejich činnost se nijak neliší od hasičů se Sdružení hasičů ČMS

Hasičská vzájemná pojišťovna

S tradicí hasičského dobrovolnictví souvisí i Hasičská vzájemná pojišťovna, založená roku 1900 a obnovená roku 1992. Většinu jejích akcií vlastní dobrovolní hasiči. Akcionáři mají akcie na jméno.

Právní rámec

Sbor dobrovolných hasičů je organizační složkou občanského sdružení s názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Seznamy

Reference

  1. Víte v čem se liší JSDH a SDH? [online]. Praha-bechovice.cz [cit. 2020-04-29]. Dostupné online. 
  2. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2019-01-13]. Dostupné online. 
  3. HORSKÝ, Jaroslav. Sbor dobrovolných hasičů 1850-2005 Zákupy. [s.l.]: [s.n.], 2005. 
  4. ŠIMEK, Jiří M. Povídání o Zákupech. 2. vyd. Zákupy: Město Zákupy, 2004. 76 s. ISBN 80-239-4495-9. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce