Sekundární elektrony

Sekundární elektrony jsou elektrony vyražené z orbitalu atomového obalu. Vyražení (excitaci) může způsobit například jiný elektron o vyšší energii, rentgenové záření, radioaktivní záření apod.

Tohoto jevu se využívá například v elektronové mikroskopii nebo rentgenové spektroskopii.