Skoltská sámština

Skoltská sámština
Mapa rozšíření jazyka
Mapa rozšíření jazyka
RozšířeníFinsko, Rusko (v mapě č. 6)
Počet mluvčíchasi 420 (2001)[1]
Klasifikace
PísmoLatinka
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazyknení úředním
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2sms (B)
sms (T)
ISO 639-3sms
EthnologueSMS
Wikipedie
testovací verze
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Skoltská sámština (sääˊmǩiõll) je sámský jazyk z ugrofinské větve uralské jazykové rodiny. Mluví jí zhruba 400 lidí na severu Finska a asi jen 20 v Rusku.[1] Kdysi se vyskytovala i na severu Norska v oblasti Neiden.

Abeceda a pravopis

Pravopis byl vytvořen v roce 1973. Abeceda se skládá z 36 písmen:[2]

Velká písmena
AÂBCČƷǮDĐEFGǦǤHIJKǨLMNŊOÕPRSŠTUVZŽÅÄˊ
Malá písmena
aâbcčʒǯdđefgǧǥhijkǩlmnŋoõprsštuvzžåäˊ

Kromě těchto písmen se v cizích slovech používají i písmena q, w, x a ö. Znak ˊ vyznačuje palatalizaci, pokud stojí za souhláskou.

Klasifikace

Skoltská sámština patří do východní skupiny sámských jazyků společně se sámštinou inarijskou, akkalskou, kildinskou a terskou.

Dialekty skoltské sámštiny

Skoltská sámština zahrnuje dva hlavní dialekty:

 1. severní
 2. jižní[3]

Severní dialekty skoltské sámštiny

Do skupiny severních dialektů skoltské sámštiny patří dialekty:

 • neidenský: oblast města Neiden v Norsku (zaniklý)
 • paatsjokiský: vesnice Paaččjokk (Paatsjoki), Peäccam (Petsamonkylä) a Mue´tǩǩ (Muotka) v bývalé oblasti Petsamo, jejichž mluvčí po 2.světové válce odešli do Nellimu ve Finsku.

Rozdíly mezi těmito dvěma dialekty lze spatřit v nominativu plurálu u podstatných jmen, který je v neidenském dialektu vyjádřen zakončením na -k, př. kuelek 'ryba', v paatsjokiském dialektu toto zakončení chybí, př.kue´l.[4]

Jižní dialekty skoltské sámštiny

Jižní skupina zahrnuje dialekty:

 • suõ´nn'jelský: oblast kolem jižního Petsamo, nyní v Sevettijärvi ve Finsku
 • njuõ´ttjäu´rrský: kolem jezera Notozero a jižní oblast bývalých vesnic Njuõ´ttjäu'rr (Nuortijärvi - Notozero) a Sââ´rvesjäu'rr (Hirvasjärvi - Girvasozero)

Njuõ´ttjäu´rrské nářečí používá středovou souhlásku d, zatímco suõ´nn'jelské používá frikatívu đ: suõ´nn'jelský dialekt vue´đđded 'spát' oproti njuõ´ttjäu´rrskému vue´dded, sââ´rvesjäu'rrskému vue´dde; suõ´nn'jelský dialekt ǩiđđ 'jaro' oproti njuõ´ttjäu´rrskému kidd.[4]

Hlásky

Samohlásky

Samohlásky se ve skoltské sámštině vyslovují s jinou intonací. Ta je dvojí: vysoká a nízká. Vysoké samohlásky mají své nízké protějšky.

VysokáNízká
ie
ōâ
uo
oå
aä

Intonace je často významotvorná. Příklad: kå´sse 'kašlou' (přít.čas, 3.os.mn.č.) - ko´sse 'kašlali' (min.čas, 3.os.mn.č.); e´tte 'zdají se, vypadají' (přít.čas, 3.os.mn.č.) - i´tte 'kašlali' (min.čas, 3.os.mn.č.)[5]

Diftongy

Ve skoltské sámštině existuje 8 základních diftongů , , , , , , , . U diftongů taktéž dochází k palatalizaci. Ta se projevuje ve výslovnosti zejména u diftongů, jejichž druhou složkou je zadní nebo středová samohláska. Pokud je tedy druhá složka diftongu zadní nebo středová samohláska /â/, mají tyto diftongy svůj palatalizační protějšek zaznamenán v ortografii, př. /uå/ /uâ/ /iâ/ /eâ/ - /ue´/ /ue´/ /ie´/ /eä´/. Jestliže je však druhou složkou středová samohláska /ō/, nejsou tyto tvary zaznamenány v ortografii, a jejich palatalizovaný protějšek vypadá dokonce velmi odlišně, př./iō/, /uō/ - /ii´/, /ui´/.

Tvarosloví

Jména

Do kategorie jmen ve skoltské sámtštině se řadí jména podstatná a přídavná, která jsou rozdělena do 12 deklinačních typů.

Skloňování

Skoltská sámština užívá 9 pádů: nominativ, akuzativ, genitiv, illativ, lokativ, komitativ, abesiv, essiv a partitiv. Koncovky těchto pádů se připojují ke kmeni, který je v silném či slabém stupni. Právě příslušnost k jedné z 12 deklinačních typů určuje, v jakém pádě použít slabý a silný stupeň.

Koncovky pádů
PádJednotné čísloMnožné číslo
Nominativ--
Akuzativ-i-d
Genitiv-i
Illativ*i-d
Lokativ^sti-n
Komitativini-vui'm
Abessivtääi-tää
Essiv^n
Partitiv^d

[6]

1. a 2. deklinační typ.

1. typ

K tomuto typu patří většina skoltských jmen, především jednoslabičných. Nepatří sem slova převzatá a odvozená. Kmen jména patřící do 1. typu je v nominativu singuláru vždy v silném stupni. V silném stupni jsou také illativ, essiv a partitiv jednotného čísla. Ostatní pády, včetně pádů plurálu, jsou ve slabém stupni. Tvary essivu a partitivu neexistují pro množné číslo. Př. võõr krev.

PádJednotné čísloMnožné číslo
Nominativvõrrvõõr
Akuzativvõõrvõõrid
Genitivvõõrvõõri
Illativvõ´rrevõõrid
Lokativvõõrâstvõõrin
Komitativvõõrinvõõrivui´m
Abessivvõõrtäävõõritää
Essivvõrrân
Partitivvõrrâd

[7]

2. typ

Také do druhého typu patří zejména jednoslabičná jména, avšak tvar kmene v nominativu singuláru je ve slabém stupni. Kmeny v ostatních pádech jsou v silném stupni. Př. maadd dno.

PádJednotné čísloMnožné číslo
Nominativmaaddmaddi
Akuzativmaddimaddjid
Genitivmaddimaddji
Illativmaddjamaddjid
Lokativmaddjestmaddjin
Komitativmaddjinmaddjivui'm
Abessivmadditäämaddjitää
Essivmaddjen
Partitivmaddjed

[8]

Zájmena

Osobní zájmena

Osobních zájmen ve skoltské sámštině existuje 9, kromě tvarů jednotného a množného čísla se u zájmen zachovaly i tvary duálu (na rozdíl od sloves, kde duál zanikl).

1. osoba2. osoba3. osoba
Jednotné číslomontonson
Množné číslomuänatuänasuäna
Duálmijtijsij

[9]

Osobní zájmena se skloňují. Zájmena v jednotném čísle se skloňují ve všech 9 pádech, zájmena v množném čísle nemají tvar pro essiv a partitiv a duál nezná partitiv.

Pád1. osoba sg.2. osoba sg.3. osoba sg.1. osoba pl.2. osoba pl.3.osoba pl.1. osoba du.2. osoba du3. osoba du.
Nominativmontonsonmijtijsijmuänatuänasuäna
Akuzativmuutuusuumiʹjjidtiʹjjidsiʹjjidmuän'naidtuän'naidsuän'naid
Genitivmuutuusuumijtijsijmuän'naituän'naisuän'nai
Illativmu´nnetu´nnesu´nnemiʹjjidtiʹjjidsiʹjjidmuän'naidtuän'naidsuän'naid
Lokativmu´sttu´stsu´stmeeʹst ~ miʹjjinteeʹst ~ tiʹjjinseeʹst ~ siʹjjinmuän'nasttuän'nastsuän'nast
Komitativmuintuinsuinmiʹjjivuiʹmtiʹjjivuiʹmsiʹjjivuiʹmmuän'naintuän'nainsuän'nain
Abessivmuutäätuutääsuutäämiʹjjitäätiʹjjitääsiʹjjitäämuän'naitäätuän'naitääsuän'naitää
Essivmuu´nentuu´nensuu´nenmuän'nantuän'nansuän'nan
Partitivmuu´đedtuu´đedsuu´đed

[10]

Ukazovací zájmena

tät ten, täk ti
tõt tamten, tõk tamti
tut tamten, tuk tamti
Významy ukazovacíh zájmen jsou shodné s finštinou. Ve skoltšině tät odpovídá finskému tämä a používá se k poukázání na věc, která je v bezprostřední blízkosti mluvčího, tõt odpovídjící finskému tuo označuje věc vzdálenou, avšak viditelnou, a tut odpovídá finskému se, které se používá, pokud se hovoří o věci vzdálené. Použití tut je častější také při běžné mluvě, kdy označuje věc, která už byla dříve zmíněna. [11]

Neurčitá zájmena

Neurčitá zájmena jsou vyjádřena pomocí sufixů -ne a -a. mii-ne něco
ǩii-ne někdo
kuäbbaž-ne kdokoliv, kterýkoli
ǩii-a každý, všichni
kuäbbaž-a každý [9]

Záporná zájmena

Záporná zájmena se tvoří pomocí částice ni, který stojí samostatně před vztažným zájmenem.
ni mii nic
ni ǩii nikdo
ni kuäbbaž ani jeden [12]

Vztažná zájmena

mii co
ǩii kdo
Ve skoltské sámštině se používá univerzální vztažné zájmeno kååʹtt, které lze skloňovat v pádě i čísle a zastupuje vztažná zájmena kdo, co, který. Pokud například toto vztažné zájmeno stojí ve větě v nominativu, má roli subjektu; pokud je v akuzativu, zastává roli přímého objektu. [13]

Tázací zájmena

mii? - mõõk co? (sg. - pl.)
ǩii? - ǩeäk kdo? (sg. - pl.)
kuäbbaž? který (ze dvou)?
Tázací zájmena se skloňují stejně jako podstatná jména. [14]

Číslovky

Základní číslovky

1 õhtt
2 kue´htt
3 kolmm
4 nellj
5 vitt
6 kutt
7 čiččâm
8 kääu´c
9 ååu´c
10 lååi
100 čue´đ
1000 dahat/doohhat
[15]

Řadové číslovky

1. vuõssâmõs
2. nu´bb
3. kuälmad
4. neelljad
5. viiđad
6. kuuđad
7. čiiččad
8. kääucad
9. ååu´c
10. låågad
[15]

Sloveso

Slovesa se ve skoltské sámštině časují ve 4 osobách (první, druhá, třetí a čtvrtá-neurčitá osoba), v čísle (jednotné a množné), v čase (přítomný, minulý, předpřítomný a předminulý) a ve čtyřech způsobech (indikativ, potenciál, kondicionál a imperativ). Na rozdíl od ostatních sámských jazyků se ve skoltské sámštině nevyskytují duálové slovesné koncovky.[16]

Slovesné třídy

Slovesa jsou rozdělena do 4 typů, a to podle tvaru kmene. K těmto kmenům se poté přidávají koncovky mluvnických kategorií. Kmen může být zakončen na konsonant (konsonantický kmen) nebo na vokál (vokalický kmen), který se dále dělí na silný a slabý.

TypInfinitivKmenVýznam
1kuärŋŋadkuärŋŋ-šplhat
joorrâdjoorr-otočit
2mainstedmainst-říct
näärvednäärv-čekat
3rätkkjedrätkkj-oddělit
võʹllʼjedvõʹllʼj-vyskočit
4kârreedkârre-klít
ääʹveedääʹve-otevřít

[17]

Přítomný čas

Příklad koncovek pro přítomný čas u slovesa patřící k 1. slovesnému typu kuullâd slyšet.

OsobaKoncovkaStupeňPříklad
1. sg.amslabýkuulam
2. sg.akslabýkuulak
3. sg.[*1]-kooll
1. pl.ˆp-kuullâp
2. pl.veʹted ~ eʹped-kuullveʹted
3. pl.a/esilný+koʹlle
4. neurč.ˆtslabýkuulât

[*1] 3. os. sg. u sloves 1. typu nemá specifickou koncovku. U sloves 2. a 3. typu dochází k vložení epentetického -a- uvnitř kmene, např. mainsted říct mainst- → mainast
[18]

Minulý čas

OsobaKoncovkaStupeňPříklad
1. sg.emsilný+kuʹllem
2. sg.silný+kuʹll
3. sg.islabýkuuli
1. pl.imslabýkuulim
2. pl.idslabýkuulid
3. pl.esilný+kuʹlle
4. neurč.silný+kuʹll

[18]

Předpřítomný a předminulý čas

Předpřítomný čas ve skoltštině se tvoří perifrasticky s pomocným slovesem leeʹd (být) v minulém čase. Na pomocném slovese se vyjadřuje osoba a číslo. U obou časů se významové sloveso vyskytuje ve formě minulého participia.
Předpřítomný čas vyžaduje pomocné sloveso leeʹd v přítomném čase.[19]

Způsob

Ve skoltské sámštině existují čtyři způsoby: indikativ, potenciál, kondicionál a imperativ.

Potenciál
OsobaKoncovkaStupeňPříklad
1. sg.ž–emslabýkuulžem
2. sg.ž–iǩslabýkuulžiǩ
3. sg.ˆ–žslabýkuulâž
1. pl.ž–epslabýkuulžep
2. pl.ž–idslabýkuulžid
3. pl.ž–eslabýkuulže
4. neurč.ž–etslabýkuulžet

[18]


Kondicionál
OsobaKoncovkaStupeňPříklad
1. sg.č–emslabýkuulčem
2. sg.č–iǩslabýkuulčiǩ
3. sg.č–islabýkuulči
1. pl.č–imslabýkuulčim
2. pl.č–idslabýkuulčid
3. pl.č–eslabýkuulče
4. neurč.č–ešslabýkuulčeš

[18]

Imperativ
OsobaKoncovkaStupeňPříklad
1. sg.
2. sg.[*3]slabýkuul
3. sg.as ~ ââǥǥasslabýkoolas
1. pl.ˆp ~ âkap-kuullâp
2. pl.ˆd ~ eʹǩed-kuullâd
3. pl.az ~ âkazsilný+kollaz
4. neurč.

[*2] Koncovky 2. os. sg. se různí podle slovesné třídy. [18]

Příslovce

Ve skoltské sámštině existují 2 typy příslovcí:

 • otevřený typ odvozených příslovcí
 • uzavřený typ příslovcí

Otevřený typ odvozených příslovcí

Tato příslovce jsou odvozena od přídavných a také podstatných jmen. Příslovce odvozená od jmen náležících k 1. typu končí na sufix ‑^ld, příslovce odvozená od ostatních typů končí na sufix ‑ânji. Odvozená příslovce nejčastěji vyjadřují způsob.

TypPřídavné jménoPříslovce
1čeäʹpp (šikovný)čieʹppeld (šikovně)
1neuʹrr (špatný)neeuʹreld (špatně)
4čiõlǥas (jasný)čiõlggsânji (jasně)
8jåʹttel (rychlý)jåʹttlânji (jasně)
11mooččâd (krásný)moččânji (krásně)
11ilbbâd (podlý)ilbbânji (podle)

[20]

Uzavřený typ

Skupina uzavřených příslovcí vyjadřuje většinou místo a čas.

Příslovce času

Příslovce času se vyskytují nejčastěji na začátku věty.
ââʹn teď
eiʹdde právě teď
juʹn
sõrgg brzy
teʹl potom
tuâl-aa dávno
eʹpet znovu
pâi vždy
täujja často
jåhtta včera
täʹbbe dnes
jâđđa zítra
[21]

 • Příslovce označující část dne

tueʹlää ráno
peivva přes den
kõskkpeeiʹv v poledne
jeäʹǩǩespeeiʹv odpoledne
jeäʹǩǩää večer
kõskkekka o půlnoci
ekka v noci
[22]

 • Příslovce označující roční období

ǩeässa v létě
čâhčča na podzim
tälvva v zimě
ǩeâđđa na jaře[23]

Místní příslovce

tääiʹb ~ tääiʹben tady/odtud
tiiʹǩ tady (kam?)
toʹb ~ toʹben tam/odtud
tok tam (kam?)
[23]

 • Příslovce oznařující světové strany

tâʹvven na/ze severu
tââvas na sever
saujâst na jihu
sauʹjje na jih
nuõrttjest na východě
nuõrttja na východ
viõsttrest na západě
viõsttra na západ

 • Příslovce označující místo

čiʹǯsbeäʹlnn nalevo
čiʹǯsbeälla doleva
vuäʹljsbeäʹlnn napravo
vuäʹljsbeälla doprava
ooudbeäʹlnn naproti
mââibeäʹlnn za
pââibeäʹlnn nad
vuâlbeäʹlnn pod[24]

Odkazy

Externí odkazy

Reference

 1. a b Ethnologue
 2. Omniglot
 3. SAMMALLAHTI, Pekka. The Saami Language, An Introduction. Finland: Arkmedia OY, Vaasa, 1998. 268 s. ISBN 82-7374-398-5. S. 30. (anglický) 
 4. a b SAMMALLAHTI, str. 31
 5. FEIST, Timothy. A Grammar of Skolt Saami. , 2010. 478 s. . University of Manchester. . [dále jen Feist].
 6. Feist, s. 139.
 7. Feist, s. 145.
 8. Feist, s. 146.
 9. a b Feist, s. 251.
 10. Feist, s. 251, 252.
 11. Feist, s. 255.
 12. Feist, s. 259.
 13. Feist, s. 349.
 14. Feist, s. 326.
 15. a b MÄKÄRINEN, Kimberli. 372 words in Skolt Sámi [online]. 2004-2006. 
 16. Feist, s. 115.
 17. Feist, s. 118.
 18. a b c d e Feist, s. 115, 120, 125.
 19. Feist, s. 264.
 20. Feist, s. 299,300.
 21. Feist, s. 302.
 22. Feist, s. 303.
 23. a b Feist, s. 304.
 24. Feist, s. 305.

Média použitá na této stránce