Slovník

Slovník

Slovník (zdrobnělina: slovníček, někdy též lexikon) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína zvaná lexikografie.

Ve většině slovníků jsou slova zachycena pouze ve svém základním tvaru, tzv. lemmatu, přestože např. slovníky v rámci jazykových učebnic mohou obsahovat i nepravidelné tvary.

Slovníky se vyskytují tradičně nejčastěji v knižní podobě (např. Slovník spisovné češtiny). V poslední době se však objevují i digitální slovníky, dostupné na CD nebo na internetu, např. Wikislovník (český otevřený slovník) nebo anglický dictionary.com.

Typy slovníků

Podle rozsahu se slovníky často dělí na:

 • slovníky malé, kapesní (do cca 10 000 hesel)
 • slovníky střední (do cca 60 000 hesel)
 • slovníky velké (nad 60 000 hesel)

Podle typu se rozdělují na:

 • slovníky výkladové (jednojazyčné)

Jsou napsány celé v jednom jazyce, u každého slova lze nalézt informace ve stejném jazyku, dále je lze rozdělit na:

 • slovníky současného jazyka
 • slovníky jednotlivých historických období
 • slovníky etymologické (s genezí každého hesla)
 • slovníky popisující slovní zásobu profesních skupin, např.
  • Filosofický slovník
  • Lékařský slovník
  • Defektologický slovník
  • Biblický slovník
  • slovníky technických pojmů (terminologické)
  • geografický/místopisný slovník
  • biografický slovník
 • speciální
  • retrográdní
  • valenční
  • frekvenční (řazený podle používanosti hesel)
 • slovníky překladové (vícejazyčné, polyglotické)

Slouží pro překlad z jednoho jazyka do druhého, ke slovům jednoho jazyka obsahují jeho překlad v druhém jazyce, často i s výslovností, komentářemi, frázemi a příklady, nebo jinými doprovodnými informacemi. Některé větší překladové slovníky obsahují i druhou část, ve kterém jsou slova pro zpětný překlad z druhého jazyka do prvního. Tyto slovníky mohou být i specializované, například se omezovat jen na odborné termíny z některé oblasti.

Mezi nejvýznamnější česká nakladatelství slovníků patří Fraus, Leda, Lingea, Fin, TZ-one.

Přenesený význam slova

Slovo slovník se používá také v přenesených významech, patrně nejčastější bude označení pro individuální slovní zásobu (mluvy) člověka („má vybraný slovník“, „používá podivný slovník“ apod.). Některé jazyky, např. angličtina, rozlišuje slovník v podobě knižní nebo elektronické – dictionary (řídce dikcionář) – a slovník slovní zásoby – vocabulary (počeštěné vokabulář se téměř nepoužívá). Kořeny těchto slov jsou slova diction – mluva nebo v širším smyslu způsob vyjadřování

Odkazy

Literatura

 • Šimečková, Alena. Úvod do studia jazykovědné germanistiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 70. ISBN 80-246-0595-3.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Villa di castello, biblioteca dell'accademia della crusca, dizionario petrocchi 02 crusca.jpg
Autor: Sailko, Licence: CC BY 3.0
Italian dictionary (Nòvo dizionàrio universale della lingua italiana) by Policarpo Petrocchi (1891) in the Accademia della Crusca Library