Správní řád

Správní řád
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu500/2004 Sb.
Obvyklá zkratkaSprŘ / s. ř.
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno24. 6. 2004
Platnost24. 9. 2004
Účinnost1. 1. 2006
Související předpisy
soudní řád správní
Oblast úpravy
správní právo

Správní řád (ve zkratce SprŘ nebo s. ř.) je název zákona č. 500/2004 Sb., který je základním procesním předpisem upravujícím řízení před správním úřadem (správní řízení). V tomto smyslu je subsidiární ke všem dalším procesním úpravám správního práva.

Historie právní úpravy

Tomuto novému správnímu řádu předcházely na území České republiky následující právní předpisy:

 • Min. nařízení č. 52/1855 ř. z., jímž se vydává úřední instrukce pro čistě politické a smíšené okresní a stoliční úřady
 • Vládní nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení)
 • Vládní nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád)
 • Vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) - tento zákon stále platí na Slovensku

Systematika zákona

Správní řád se člení na celkem 8 částí:

 1. Úvodní ustanovení – vymezuje na jaké právní vztahy dopadá a stanoví základní zásady, na nichž je nejen správní řád, ale i celé správní řízení postaveno
 2. Obecná ustanovení o správním řízení – definuje správní řízení a obsahuje úpravu postavení a úkonů správních orgánů i účastníků řízení a jejich zástupců, doručování, počítání času a určování lhůt, postupu před zahájením řízení, řízení v prvním stupni včetně dokazování a rozhodnutí, ochranu před nečinností správního orgánu, odvolací řízení, přezkumné řízení, obnovu řízení, nové rozhodnutí ve věci a správní exekuce
 3. Zvláštní ustanovení o správním řízení – upravuje speciální příslušnost orgánů právnických osob, změny příslušnosti a kompetenční spory, řízení před kolegiálním orgánem, dotčené orgány, zvláštní postupy před zahájením řízení (vysvětlení, zajištění důkazu a předběžnou informaci), společné řízení, sporné řízení, řízení o určení právního vztahu, řízení na místě, řízení s velkým počtem účastníků, řízení s předstihem žádosti a o výběru žádosti, záruku za splnění povinnosti, mezitímní a částečné rozhodnutí, závazná stanoviska, příkaz, doklad, rozklad a autoremeduru po podání žaloby ve správním soudnictví
 4. Vyjádření, osvědčení a sdělení – upravuje jak vyjádření, osvědčení a ověření, tak i jiná sdělení ze strany správního orgánu
 5. Veřejnoprávní smlouvy – upravuje problematiku veřejnoprávních smluv
 6. Opatření obecné povahy – upravuje problematiku opatření obecné povahy
 7. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení – mj. upravuje i stížnosti na postup správních orgánů a stanoví důležitou zásadu, že pokud nějaký speciální zákon vylučuje aplikaci správního řádu, tak se přesto vždy použijí základní zásady činnosti správních orgánů, obsažené v části prvé správního řádu
 8. Účinnost – 1. 1. 2006

Literatura

 • JEMELKA, Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO, David. Správní řád. Komentář. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. 1011 s. ISBN 978-80-7400-751-4. 
 • PRŮCHA, Petr. Správní řád. S poznámkami a judikaturou. 4. vyd. Praha: Leges, 2019. 533 s. ISBN 978-80-7502-355-1. 
 • HRABÁK, Jan. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 460 s. ISBN 978-80-7598-134-9. 
 • KLIKOVÁ, Alena, a kol. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 652 s. ISBN 978-80-7478-943-4. 
 • POTĚŠIL, Lukáš; HEJČ, David; RIGEL, Filip; MAREK, David. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 796 s. ISBN 978-80-7400-598-5. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“