Stanovy

Stanovy jsou základní ustavující dokument některých typů právnických osob, zejména spolku, akciové společnosti, družstva nebo politické strany, u kterých jsou stanovy důležitou podmínkou při jejich vzniku zápisem do veřejného rejstříku nebo jiné registraci. Určují především název dané právnické osoby, její sídlo a základní organizační strukturu.

Stanovy spolku

Obsah stanov spolku určuje v českém právu občanský zákoník. Podle tohoto zákona schvalují stanovy zakladatelé na ustavující schůzi spolku a musí být poté uloženy v úplném znění v jeho sídle. Obsahují alespoň následující údaje:[1]

 1. název, odlišující jej od jiné právnické osoby, a sídlo spolku,
 2. účel spolku,
 3. práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat,
 4. určení statutárního orgánu, a to zda je kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda),
 5. příp. též nejvyšší orgán spolku (jinak je jím členská schůze).

Stanovy politické strany

Obsah stanov politické strany (či politického hnutí) určuje v českém právu zejména zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Schvaluje je nejméně tříčlenný přípravný výbor strany nebo hnutí. Stanovy politické strany musí obsahovat:[2]

 1. název a zkratku strany nebo hnutí, lišící se od názvu nebo zkratky jiné právnické osoby už v Česku zaregistrované,
 2. sídlo strany nebo hnutí,
 3. programové cíle strany nebo hnutí,
 4. práva a povinnosti členů strany nebo hnutí,
 5. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny,
 6. orgány včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a vymezení jejich oprávnění,
 7. způsob, jakým statutární orgány strany nebo hnutí jednají a podepisují, případně zda tak mohou činit i jiní členové či pracovníci,
 8. zásady hospodaření strany nebo hnutí,
 9. způsob stanovení členských příspěvků, jsou-li předepsány,
 10. způsob, jakým bude naloženo s majetkem strany nebo hnutí v případě zániku.

Stanovy splňující tyto podmínky musí být přiloženy už k návrhu na registraci strany nebo hnutí.

Odkazy

Reference

 1. § 218, 244 a 247 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné online.
 2. § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Dostupné online.

Související články

Externí odkazy