Starořečtina

Starořečtina (‎Ἀρχαία ἑλληνικὴ)
Mapa rozšíření jazyka
Mapa rozšíření jazyka
Počet mluvčíchnení znám
Klasifikace
Písmořecká abeceda a Lineární písmo B
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazyknení úředním
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2grc (B)
grc (T)
ISO 639-3grc
Ethnologuegrc
Wikipedie
testovací verze
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Rozmístění nářečí starořečtiny v klasickém období.[1]
Západní skupina:
     Dórština
     Severozápadní dórština
     Achájská dórština
Střední skupina:
     Aiolština
     Arkado-kyperská řečtina
Východní skupina:
     Attičtina
     Iónština
Rozmístění řeckých dialektů kolem 400 př. n. l.

Starořečtina neboli stará či klasická řečtina je mrtvý jazyk z řecké skupiny indoevropských jazyků a vývojový předchůdce moderní řečtiny (považované za samostatný jazyk). Tímto jazykem se hovořilo ve starověkém Řecku, ale značný význam si podržel i ve starověkém Římě. Starořečtina měla řadu dialektů, v klasickém období získala význam attičtina, v době helénské se rozšířilo společné nářečí zvané koiné.

Starořečtina a starořecká literatura jsou předmětem studia klasické filologie, novozákonní řečtina (koiné) také oboru biblistiky. Starořečtina je zdrojem odborných termínů v řadě oborů i běžně používaných slov („policie“, „demokracie“ ad.).

Historie

Předpokládané počátky vývoje sahají do 3. tisíciletí př. n. l., ale o této formě neexistují žádné doklady. Předpokládá se, že počátkem 2. tisíciletí př. n. l. prošla starořečtina poměrně rozsáhlým vývojem. V tomto stadiu bývá nazývána, podle místa objevení prvních nálezů, mykénštinou, někdy též mykénskou řečtinou. Z Mykén se v této době pravděpodobně dostala na Krétu. Nejstarší písemné nálezy tohoto jazyka pochází zhruba z 15. století př. n. l. Z této doby bylo v Mykénách a na Krétě nalezeno několik nápisů a hliněných tabulek.

Písmo tohoto období lze v zásadě rozlišit na dva typy označované jako „lineární písmo A“ a „lineární písmo B“. Přestože se od 14. století př. n. l. nápisy vyskytovaly relativně běžně, za první literární dílo lze považovat až Homérovu tvorbu. Jeho díla však podle nejnovějších výzkumů nejsou počinem jedné osoby, ale vznikala v rozmezí cca 800 let, přičemž Homérem a jeho žáky byla pouze sepsána.

V posthomérském období se vydělilo aiolské, arkádsko-kyperské, iónsko-attické a západořecké nářečí. Prakticky jediným literárním jazykem se stalo iónsko-attické nářečí, které se jako jediné vyvíjelo dále a ve 4. století př. n. l. se z něj vyvinula koiné, tj. řečtina období helénismu (kterou je psán také Nový zákon, proto se jí říká také novozákonní nebo biblická řečtina). O starořečtině lze hovořit zhruba do 5. století, kdy tento jazyk přešel do byzantské řečtiny.

Písmo

Podrobnější informace naleznete v článku Řecké písmo.

Původně se řečtina zapisovala různými písmy souhrnně zvanými egejská písma. Patří k nim možná krétské hieroglyfické písmo, lineární písmo B nebo kyperská písma. V 9.–8. století př. n. l. se začala používat řecká abeceda zvaná alfabéta (podle prvních dvou písmen). Písmo vzniklo adaptací fénického souhláskového písma, podle Hérodota díky fénickému zakladateli Théb Kadmovi. Řekové vyčlenili znaky pro samohlásky, čímž vznikla první abeceda v historii. Alfabéta má těchto 24 znaků:

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

U některých znaků se vyvíjela výslovnost, např. Φ fí se původně vyslovovalo [ph] a později [f]. Písmeno Χ chí označovalo souhlásku [kh], později odpovídající českému <ch>, ale v západořeckých oblastech totéž písmeno označovalo [ks], což bylo převzato do latinského písmene X. Ve starověku se nepoužívala malá písmena a (původně) ani diakritická znaménka pro vyznačení přízvuku a přídechu, který značí, zda se na začátku slova vyslovuje souhláska [h], protože tato souhláska se v mnohých dialektech přestala vyslovovat a Η éta se začala používat pro samohlásku.

Gramatika

Řečtina je jako další indoevropské jazyky flektivním jazykem, tedy mluvinické kategorie vyjadřuje ohýbáním slov pomocí přípon a koncovek.

Jména mají pět pádů (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ a vokativ), tři rody (mužský, ženský, střední) a tři čísla (jednotné, dvojné, množné). Skloňování se dělí na tři základní skupiny zvané deklinace.

Slovesa mají tři rody (činný, střední, trpný), tři osoby, opět tři čísla, šest způsobů (oznamovací, rozkazovací, konjunktiv, optativ, infinitiv, příčestí), sedm časů (přítomný, imperfektum, perfektum, aorist, budoucí jednoduchý, a zřídka používané, plusquamperfektum a předbudoucí čas). Dále se rozlišují tři vidy (nedokonavý, dokonavý a statický).

Stupňování

Komparativ:
1.) –τερος, τερα, τερον (příklad: δικαιος, δικαια, δικαιον (spravedlivý) ⇒ δικατερος, δικατερα, δικατερον) – připojuje se ke kmeni, za kmenovou samohlásku
2.) pro dvojvýchodná adjektiva: -ίων (pro M a F), ιον (pro N); (příklad: κακος, η, ον (zlý, špatný) ⇒ κακιων, κακιον) – připojuje se ke kořeni (καλος, η, ον ⇒ καλλιων, καλλιον; Superlativ:
1.) –τατος, τάτη, τατον (příklad: δικαιος, δικαια, δικαιον ⇒ δικαιοτατος, δικαιοτατη, δικαιοτατον) – připojuje se ke kmeni, za kmenovou samohlásku
2.) –ιστος, η, ον (příklad: κακος, η, ον ⇒ κάκιστος, η, ον) – připojuje se ke kořeni (καλος, η, ον ⇒ καλλιστος, η, ον; ) Nepravidelnosti:
dloužení: dlouží se kmenová samohláska – νεος, νεα, νεον (nový) ⇒ νεωτερος, νεωτερα, νεωτερον ⇒ νεωτατος, νεωτατη, νεωτατον (obdobně: σοφος (moudrý), τιμιος (ctěný, vážený), χαλεμός (nebezpečný)
vypouštění kmenové samohlásky: φιλος, φιλη, φιλον ⇒ φιλτερος, φιλτερα, φιλτερον ⇒ φιλτατος, φιλτατη, φιλτατον

Příklady

Číslovky

StarořeckyTransliteraceČesky
ἕνénjeden
δῠ́οdýodva
τρίαtríatři
τέσσαραtéssaračtyři
πέντεpéntepět
ἕξhéxšest
ἑπτᾰ́heptásedm
οκτώoktóosm
ἐννέᾰennéadevět
δέκᾰdékadeset

Slovníky

Nebiblické

  • František Lepař: Homérovský slovník řeckočeský (1887 se spojovníkem (řecko-český), další vydání bez spojovníku (řeckočeský))
  • František Lepař: Nehomérovský slovník řeckočeský (1892 aj., roku 2008 vyšel jako Slovník řeckočeský : [nehomérovský slovník řeckočeský / složený od Františka Lepaře])
  • Václav Prach: Řecko-český slovník (1942, ... 2005)

Biblické

  • J. B. Souček: Řecko-český slovník k Novému zákonu
  • Ladislav Tichý: Slovník novozákonní řečtiny (2001) (obsažen i v Řecko-český Nový zákon : Novum testamentum graece (Nestle-Aland, česky 2011)[2])

Biblické i nebiblické

  • Helena Panczová: Řecko-slovenský slovník – od Homéra přes klasické autory, helenistické období, Nový zákon až po křesťanské spisovatele pozdější antiky a rané Byzance

Odkazy

Reference

  1. Roger D. Woodard (2008), "Greek dialects", in: The Ancient Languages of Europe, ed. R. D. Woodard, Cambridge: Cambridge University Press, p. 51.
  2. http://www.dumbible.cz/web/cs/informace/clanky/clanek/recko---cesky-novy-zakon

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

AncientGreekDialects (Woodard) cs.svg
Rozmístění nářečí starořečtiny v klasické době. Nejsou zobrazeny nářečí v koloniích Nakresleno původně podle mapy: Roger D. Woodard (2008), "Greek dialects", in: The Ancient Languages of Europe, ed. Roger D. Woodard, Cambridge: Cambridge University Press, p.51. (= partial re-published version of The Cambridge Encyclopedia of Ancient Languages, 2004)
Incubator-notext.svg
Autor: NielsF, Licence: CC BY-SA 3.0
Wikimedia Incubator logo.
AncientGreekDialects (Woodard) en.svg
Geographical distribution of the dialects of ancient Greek, in the classical era. Not shown: dialects of the western colonies of Magna Graecia. Map re-drawn after a source map in: Roger D. Woodard (2008), "Greek dialects", in: The Ancient Languages of Europe, ed. Roger D. Woodard, Cambridge: Cambridge University Press, p.51. (= partial re-published version of The Cambridge Encyclopedia of Ancient Languages, 2004)
Recke.dialekty.400.p.K.png
(c) Amic na projektu Wikipedie v jazyce čeština, CC-BY-SA-3.0
Rozmístění starořeckých dialektů. Podle mapy Distribution of Greek dialects.