Stezka pro cyklisty

Stezka pro cyklisty v Mimoni

Stezka pro cyklisty (zkráceně cyklostezka) je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole.

Charakteristika

Podmínky využití

V kontextu české legislativy je určena pouze pro cyklistickou dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Pravidla silničního provozu v České republice povolují užití stezky pro cyklisty též například jezdcům na kolečkových bruslích, lyžařům apod.[1]

Stezka pro cyklisty je určena pro provoz jízdních kol, což nicméně v českém právu zahrnuje jak mechanická dvoustopá jízdní kola, tak při splnění určitých prostorových a výkonnostních parametrů i značnou část elektrokol, koloběžky a elektrokoloběžky a šlapací tříkolky a čtyřkolky s elektromotorem i bez něj.[zdroj?]

Člověk jedoucí na jízdním kole je povinen užít jen stezku pro cyklisty. Není povinen užít stezku pro chodce a cyklisty nebo stezku pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů.[2]

Značení a fyzické vlastnosti

Stezka pro cyklisty může být též doplněna vodorovným dopravním značením (šipky, podélné čáry, přechody pro chodce přes stezku) a může na ni navazovat přejezd pro cyklisty. V některých případech bývá před dopravně kolizním místem (křížení s pozemní komunikací apod.), kde není zajištěn bezpečný průjezd cyklistů, stezka pro cyklisty ukončena, případně doplněna značkou přikazující sesednout z kola, a za tímto místem je označen znovu začátek stezky pro cyklisty.

Stezky pro cyklisty jsou velmi rozšířené v některých západoevropských státech, ale i v rovinatých českých městech (například Hradec Králové a Pardubice). Nové právní a technické předpisy připravují podmínky pro systematický rozvoj sítě stezek pro cyklisty v Česku.[zdroj?]

Pokud není pruh pro cyklisty od vozovky pro ostatní silniční vozidla oddělen fyzicky (obrubníkem, dělicím pásem, pásem zeleně atd.), jde zpravidla pouze o tzv. vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, nikoliv o stezku pro cyklisty. Vztahují se na něj obdobně ta ustanovení pravidel silničního provozu, která byla psána prvořadě pro jízdní pruh vyhrazený pro autobusy nebo trolejbusy městské hromadné dopravy.[zdroj?]

Technické a návrhové parametry v Česku

Základním dokumentem určujícím hlavní parametry pro pozemní komunikace včetně stezek je norma ČSN 736110.

Podrobnější parametry pro komunikace pro cyklisty včetně cyklostezek jsou Ministerstvem dopravy určené v dokumentu TP 179.

Stezka pro chodce a cyklisty

(c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Dělená stezka pro chodce a cyklisty v podchodu v Praze-Modřanech

Stezka pro chodce a cyklisty je oproti pouhé stezce pro cyklisty přístupná též chodcům. Od roku 2001 umožňují v České republice dopravní značky rozlišit, zda je stezka pro chodce a cyklisty rozdělena na samostatné pruhy, nebo zda celá šířka stezky je určena chodcům i cyklistům dohromady.

Existuje výkladový spor o to, jestli se ustanovení o stezce pro chodce a ustanovení o stezce pro cyklisty vztahují též na stezky pro chodce a cyklisty (tj. zda taková stezka je zároveň stezkou pro chodce i stezkou pro cyklisty). Pokud nikoliv, pak by mj. cyklista v daném směru neměl povinnost takovou stezku použít a směl by jet po souběžné vozovce s motorovým provozem. Tiskové oddělení Policie ČR v roce 2014 zastávalo názor, že pojem „stezka pro cyklisty“ v příslušném ustanovení zahrnují i „stezku pro chodce a cyklisty“, přičemž povinnost stezku užít podle tohoto výkladu vyplývá již z toho, že jde o značku příkazovou, tedy, takovou, kterou je účastník provozu povinen se řídit.[3] Právník Tomáš Kindl kolem roku 2020 označil tento výklad policie za mylný, protože podle něj zákon konzistentně rozlišuje „stezku pro cyklisty“ a „stezku pro chodce a cyklisty“.[3] Stanovisko vlády ke sněmovnímu tisku v červenci 2020 dokonce výslovně uvedlo, že „z platné právní úpravy přitom jednoznačně vyplývá, že se předmětná povinnost netýká společných stezek pro chodce a cyklisty“.[4] [5] Policie ČR v reakci na vládní stanovisko konstatovala, že z hlediska jazykového výkladu předmětného zákonného ustanovení „nelze, než konstatovat, že uvedené ustanovení se skutečně vztahuje pouze na samostatné stezky pro cyklisty“, a to přesto, že prováděcí vyhláška č. 394/2015 Sb. u značek č. C 9a a C 10a (společné stezky) jako význam těchto dopravních výslovně uvádí: „Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky…“ Policie tentokrát ze skutečnosti, že vyhláška má zákon provést, nesmí však jít nad rámec zákona, vyvozuje, že ustanovení zákona je v tomto případě nadřazeno ustanovení vyhlášky[3] (tj. výklad tentokrát vycházel z předpokladu, jako by dopravní značka nemohla účastníkům provozu uložit povinnost, která není uložena zákonem).

Jiné způsoby značení

Stezky a komunikace určené především chodcům a cyklistům bývají značeny též řadou dalších způsobů. Buď je motorizovaný provoz vyloučen či omezen zákazovými značkami (zákaz vjezdu všech motorových vozidel, zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s uvedenými výjimkami apod.), nebo je naopak na vyznačenou stezku pro chodce povolen vjezd cyklistů dodatkovou tabulkou.

Na takovéto komunikace se přímo nevztahují ustanovení zákona o „stezkách pro chodce a cyklisty“.

Fotogalerie

Odkazy

Reference

  1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 57, odst. 7. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. KINDL, Tomáš. Vychovávání na silnice nepatří. Na rozdíl od cyklistů [online]. [cit. 2020-09-07]. Dostupné online. 
  3. a b c Musí cyklista použít cyklostezku?, Petrův blog, 15. 10. 2020
  4. Usnesení vlády č. 715/2020 ze dne 13. 7. 2020 ke sněmovnímu tisku 893, dostupné online: o/dok, PSP
  5. Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 374/0, rozeslány 28. 11. 2019, Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 374/0, rozeslány 22. 1. 2021, odůvodnění pozměňovacího návrhu č. G.1. (SD 6148)

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Mimoň cyklostezka 2.JPG
Autor: Petr Vilgus, Licence: CC BY-SA 3.0
Cyklistická stezka v Mimoni
Wik Pce SDC17922.JPG
Autor: MMich, Licence: CC BY-SA 4.0
A bike path from Police to Siedlice, Poland
C10acr.jpg
Autor: Frisky007, Licence: CC BY-SA 3.0
Stezka pro chodce a cyklisty
Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
Modřany, Generála Šišky, podchod u zastávky Poliklinika Modřany (01).jpg
(c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Praha-Modřany. Generála Šišky, podchod u zastávky Poliklinika Modřany.
Cyklostezka 1.jpg
Autor: Petr Vilgus, Licence: CC BY 2.5
Praha-Dejvice, Evropská ulice, cyklostezka, pohled od křižovatky s Horoměřickou ulicí směrem k centru Prahy.
C09acr.jpg
Autor: Frisky007, Licence: CC BY-SA 3.0
Stezka pro chodce a cyklisty
C07acr.jpg
Autor: Frisky007, Licence: CC BY-SA 3.0
Stezka pro chodce
Vrijliggend fietspad.JPG
(c) M.Minderhoud na projektu Wikipedie v jazyce nizozemština, CC-BY-SA-3.0
Empty cycleway in Minderhout, Belgium.
VDZ cyklostezka.jpg
Vodorovné dopravní značení (V 14) stezky pro chodce a cyklisty. Přehrada Praha, Hostivař