Stupeň ohrožení v Česku

Stupeň ohrožení v Česku je mírou šance jednotlivých živočišných i rostlinných druhů na přežití na území České republiky.

České červené seznamy

Pro červené seznamy cévnatých rostlin v ČR se tradičně využívalo hodnocení ohroženosti v kategoriích C1-C4[1].

  • Vyhynulý (A1): taxon je do této kategorie zařazen, pokud nebyl již po dobu delší než 50 let na daném území nalezen žádný živý zástupce (ale dříve se zde taxon prokazatelně vyskytoval)
  • Nezvěstný (A2): taxon je do této kategorie zařazen, pokud ze současnosti není znám žádný živý zástupce a poslední známé lokality prokazatelně zanikly - lze ovšem očekávat, že druh by mohl přežívat na neznámých lokalitách či ve formě latentních stadií (semena apod.); zpravidla jsou sem zahrnovány taxony, které nebyly nalezeny po dobu kratší než 50 let
  • Nejasný (A3): není znám žádný živý zástupce, není ovšem jasné, zda v minulosti druh vůbec dané území obýval (neexistují jasné doklady, mohlo jít o chybné určení apod.)
  • Kriticky ohrožený (C1): druh bezprostředně ohrožený vyhubením, přežívající jen na několika lokalitách v malém počtu jedinců
  • Silně ohrožený (C2): druh poměrně početný, jehož početnost se v poslední době prudce snižuje; nebo druh relativně stabilní, ovšem velmi vzácný
  • Ohrožený (C3): druh poměrně početný, jehož početnost v poslední době spíše klesá
  • Vyžadující další pozornost (C4): druh, který v současnosti není přímo ohrožen, ale existují faktory, které by ho ohrozit mohly; dále druhy, u nichž pro nedostatek údajů dosud nebylo možno přesný stupeň ohrožení stanovit (např. druhy, o jejichž historickém výskytu chybí záznamy)

Zákon 114/1992 Sb.

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. vyjmenovává vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. zvláště chráněné druhy a rozlišuje tři kategorie podle stupně ohrožení [1]:

Ačkoliv kategorie zdánlivě odpovídají stupňům ohrožení C1 až C3 užívaným v červených seznamech, ve skutečnosti je seznam ve vyhlášce méně detailní a méně propracovaný, neboť byl zhotovován poměrně narychlo (aby došlo ke schválení vyhlášky ještě během první porevoluční vlády) a nebylo k němu využito všech existujících pramenů.

Další

Stupeň ohrožení podle IUCN

Je možné také použít kritéria podle IUCN aplikovaná pouze na území Česka.

V Červeném seznamu cévnatých rostlin v ČR z roku 2017 se zavádí IUCN hodnocení i pro cévnaté rostliny a doplňuje tradiční C1-C4 systém[2].

Toto kritérium se používá například pro hodnocení ohroženosti mechorostů na území ČR[3] (pro mechorosty se běžné botanické kategorie C1-C4 nepoužívají).

Odkazy

Reference

  1. Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.
  2. Grulich V.& Chobot K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny – Příroda, Praha, 35: 1–178.
  3. Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. 2012. Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. – Preslia 84: 813–850.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Status iucn3.1 cs.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5