Suťový les

Ukázka suťového lesa (PR Zaječí skok)

Suťový les je druh lesa, který se vyskytuje na svazích s výrazným půdotokem a strmých svazích s výchozy skal. Může se vyskytovat též na svazích říčních a potočních údolí, v dolních částech svahů a v roklinách mnohdy společně s větší akumulací balvanů nebo suti. Půdy v těchto lesích mají vysoký obsah skeletu (suti), jsou vlhké a bohaté na živiny. Tyto lesy tvoří porosty na menších plochách do nadmořské výšky 800-900 m n. m. Jde o azonální vegetaci, kterou lze nalézt roztroušeně po celém území České republiky.

Biologická charakteristika a význam

V druhově bohatém stromovém patře převládají tzv. ušlechtilé dřeviny náročné na živiny (lípa, jasan, javory, jilm), doprovázené dřevinami okolního lesního prostředí: v nižších oblastech jsou četnější lípy s příměsí habru, ve vyšších polohách převládá klen s příměsí buku.

Keřové patro je často také bohatě vyvinuto, převládá v něm líska obecná, zimolez obecný, bez červený či planá srstka angrešt.

V bylinném patře se vyskytují druhy přesahující z okolních bučin, dubohabřin nebo údolních luhů. Typické pro suťové lesy je zastoupení nitrofilních druhů, například kakostu smrdutého, pitulníku žlutého, mařinky vonné, netýkavky nedůtklivé či kopřivy a druhů vlhkomilných.[1] Bohatě zastoupeny jsou kapraďorosty.

Z hospodářského hlediska jsou suťové lesy méně významné; velký význam však mají jako lesy ochranné, zpevňující svahy a skály a podporující biodiverzitu.[2]

Syntaxonomie

Suťové lesy tvoří svaz Tilio platyphylli-Acerion v rámci třídy Carpino-Fagetea (Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy). Rozlišují se následující asociace:[3]

  • LBF01 Aceri-Tilietum – Suťové a skalní javorové lipiny
  • LBF02 Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris – Suťové javorové jaseniny
  • LBF03 Arunco dioici-Aceretum pseudoplataniUdatnové a měsíčnicové javořiny
  • LBF04 Seslerio albicantis-Tilietum cordataePěchavové skalní lipiny

Odkazy

Reference

  1. Mgr. Ivana Paukertová; Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky. Biotopy - L4, suťové lesy [online]. www.paukertova.cz, 2007-10-08 [cit. 2012-12-18]. Dostupné online. 
  2. Milan Chytrý (ed.): Vegetace České republiky 4, Academia 2013, s. 286
  3. http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/vegetace.php?lang=cz&typ=LBF

Související články

Média použitá na této stránce

Suťový les III.jpg
Autor: Motykovna, Licence: CC BY-SA 3.0
Suťový les na mrazem erodovaných kamenech, přírodní rezervace Zaječí skok v okrese Jihlava, Česko