Systematická mineralogie

Systematická mineralogie je součástí mineralogie, zabývající se popisem jednotlivých minerálů a jejich třídění do určitých přirozených skupin. Dnes jsou používány dva principy třídění nerostů:

 • princip třídění na základě krystalové struktury a chemického složení (tzv. krystalochemický). Jeho tvůrcem je německý mineralog Karl Hugo Strunz a tento systém dělí nerosty do 9 tříd. V 9. vydání došlo k vyjmutí borátů z 5. třídy a jejich ustanovení do 6. třídy. Ostatní se o jeden stupeň posunuly a v současnosti má systém 10 tříd.
 • princip třídění na základě chemického složení a pak krystalové struktury, který vychází z prací amerického mineraloga Dany (Dana’s Systém of Mineralogy)

Oba dva systémy mají nejnižší jednotky poměrně logické (jsou uspořádány na izomorfie) do přirozených skupin. Vyšší taxonomické jednotky jsou více méně již umělé. S rostoucím počtem minerálů mnohdy dosti exotického složení se v hraničních případech stírají rozdíly i mezi začleněním do jednotlivých tříd (např. oxysulfidy a sulfidy s halogenidy aj.).

Přehled Strunzova mineralogického systému

 • 1. třída: prvky (elementy)
 • 2. třída: sulfidy (sirníky)
 • 3. třída: halogenidy (halovce)
 • 4. třída: oxidy a hydroxidy
 • 5. třída: karbonáty
 • 6. třída: sulfáty
 • 7. třída: fosfáty
 • 8. třída: silikáty (křemičitany)
 • 9. třída: organolity (organické minerály)

Někteří autoři používají upravený systém který vznikne tak, že z 5. třídy karbonáty vydělují samostatně jako 6. třídu boráty (boritany).

Podrobný přehled Strunzova mineralogického systému

 • 1. třída: prvky (elementy)
 • 2. třída: sulfidy (sirníky)
  • 2.A: slitiny kovů/polokovů
  • 2.B: sulfidy kovů s M:S > 1:1
  • 2.C: sulfidy kovů s M:S = 1:1
  • 2.D: sulfidy kovů s M:S = 3:4 a 2:3
  • 2.E: sulfidy kovů s M:S ∠ 1:2
  • 2.F: sulfidy arsenu, alkálií, sulfidy s halovci, oxidy, hydroxidy, vodou
  • 2.G: sulfosole – sulfoarsenidy, sulfoantimonidy, sulfobismutidy
  • 2.H: sulfosole – archetypu SnS
  • 2.J: sulfosole – archetypu PbS
  • 2.K: sulfosole – sulfoarsenidy s AsS4 – tetraedry
 • 3. třída: halogenidy (halovce)
  • 3.A: bezvodé jednoduché halovce – M:X = 1:1 a 2:3; 1:2; 1:3
  • 3.B: vodnaté jednoduché halovce – M:X = 1:1 a 2:3; 1:2; 1:3; – s dodatečným OH
  • 3.C: komplexní halovce – borofluoridy; neso-alumofluoridy; soro-alumofluoridy; ino-alumofluoridy; fylo-alumofluoridy; tekto-alumofluoridy; alumofluoridy s CO3, SO4, PO4; silikofluoridy; – k.h. s MX6 komplexy (M=Fe, Mn, Cu)
  • 3.D: oxyhalovce, hydroxyhalovce a podobné podvojné halovce – s Cu etc. mimo Pb; s Pb, Cu etc.; s Pb (As, Sb, Bi) mimo Cu; s Hg
 • 4. třída: oxidy a hydroxidy
  • 4.A: oxidy s poměrem Kov:Kyslík = 2:1 a 1:1
  • 4.B: oxidy s poměrem Kov:Kyslík = 3:4 a podobné
  • 4.C: oxidy s poměrem Kov:Kyslík = 2:3, 3:5 a podobné
  • 4.D: oxidy s poměrem Kov:Kyslík = 1:2 a podobné
  • 4.E: oxidy s poměrem Kov:Kyslík = < 1:2
  • 4.F: hydroxidy (bez V nebo U)
  • 4.G: uranylhydroxidy
  • 4.H: vanadáty s V v5- a 6- četné koordinaci (ve struktuře bezprostředně obklopeny 5 resp. 6 atomy)
  • 4.J: Arsenitany, Antimonitany, Bismutitany, Siřičitany, Seleničitany, Teluričitany
  • 4.K: Jodičnany
 • 5. třída: karbonáty
 • 6. třída: sulfáty
  • sulfáty (sírany)
  • chromáty (chromany)
  • molybdáty (molybdenany)
  • wolframáty (wolframany)
  • uraniumwolframáty a uranylmolybdáty a uranylwolframáty
 • 7. třída: fosfáty
  • fosfáty (fosforečnany)
  • arzenáty (arzeničnany) a uranylfosfáty
  • vanadáty (vanadičnany)
  • polyfosfáty, polyarsenáty, polyvanadáty
 • 8. třída: silikáty (křemičitany)
 • 9. třída: organolity (organické minerály)
  • soli a organické kyseliny
  • hydrokarbonáty
  • organické minerály

Viz také seznam minerálů obsahující přehled nerostů uvedených v české verzi Wikipedie a Kategorie:Minerály.

Přehled Danova mineralogického systému

 1. Prvky
 2. Sirníky
 3. Sulfosole
 4. Kysličníky
 5. Kysličníky s obsahem U, Th
 6. Hydroxidy a kysličníky obsahující OH
 7. Komplexní kysličníky
 8. Komplexní kysličníky s Nb, Ta a Ti
 9. Halovce
 10. Oxyhalovce a hydroxylhalovce
 11. Komplexní halovce - alumohalovce
 12. Komplexní halovce
 13. Uhličitany kyselé
 14. Uhličitany bezvodé
 15. Uhličitany vodnaté
 16. Uhličitany s hydroxylem nebo halogenem
 17. Složené uhličitany
 18. Jednoduché dusičnany
 19. Dusičnany s hydroxylem nebo halogenem
 20. Složité dusičnany
 21. Jodáty bezvodé i vodnaté
 22. Jodáty s hydroxylem nebo halogenem
 23. Komplexní jodáty
 24. Bezvodé boritany
 25. Bezvodé boritany obsahující hydroxyl nebo halogen
 26. Vodnaté boritany obsahující hydroxyl nebo halogen
 27. Složité boritany
 28. Sírany
 29. Vodnaté kyselé sírany
 30. Bezvodé sírany s hydroxylem nebo halogenem
 31. Vodnaté sírany s hydroxylem nebo halogenem
 32. Složité sírany
 33. Selenany a tellurany
 34. Seleničitany, telluričitany a siřičitany
 35. Bezvodé chromany
 36. Složité chromany
 37. Fosforečnany a arseničnany
 38. Bezvodé fosforečnany etc.
 39. Vodnaté kyselé fosforečnany etc.
 40. Vodnaté normální fosforečnany etc.
 41. Bezvodé fosforečnany etc. S hydroxylem nebo halogenem
 42. Vodnaté fosforečnany etc. Obsahující hydroxyl nebo halogen
 43. Složité fosforečnany etc.
 44. Antimoničnany
 45. Kyselé normální antimonitany a arsenitany
 46. Zásadité nebo halogen obsahující antimoničnany a arseničnany
 47. Vanadičitany
 48. Bezvodé molybdenany a wolframany
 49. Zásadité a vodnaté molybdenany a wolframany
 50. Organolity
 51. Nesosilikáty
 52. Nesosilikáty s izolovanými skupinami SiO4 a O, OH, F a H2O
 53. Nesosilikáty s izolovanými skupinami SiO4 a jinými komplexními kationty
 54. Nesosilikáty – borosilikáty a některé beryllosilikáty
 55. Sorosilikáty
 56. Sorosilikáty se skupinami Si2O7 a O, OH, F a H2O
 57. Sorosilikáty s izolovanými Si3O10 a velkými necyklickými skupinami
 58. Sorosilikáty s izolovanými, jednoduchými a velkými skupinami tetraedrů
 59. Cyklosilikáty
 60. Cyklosilikáty s 4četnými cykly
 61. Cyklosilikáty s 6četnými cykly
 62. Cyklosilikáty s 8četnými cykly
 63. Cyklosilikáty s „kondensovanými“ cykly
 64. Cyklosilikáty s dalšími anionty a izolovanými skupinami silikátů
 65. Inosilikáty
 66. Inosilikáty s dvojitými nerozvětvenými řetězci, W=2
 67. Inosilikáty s nerozvětvenými řetězci s W > 2
 68. Inosilikáty s řetězci více než 1
 69. Inosilikáty s řetězci s bočním větvením nebo smyčkou
 70. Inosilikáty se sloupcovitou nebo trubkovitou strukturou
 71. Fylosilikáty
 72. Fylosilikáty dvojroz. Nekonečných vrstev s jinými než 6četnými cykly
 73. Fylosilikáty se zhuštěnými tetraedrickými vrstvami
 74. Fylosilikáty s modulovanými vrstvami
 75. Tektosilikáty
 76. Tektosilikáty s Al-Si kostrou
 77. Tektosilikáty – Zeolity
 78. Nezatříděné silikáty

Literatura

 • Bernard Jan H. Minerály České republiky. Praha : Academia, 2000. 186 s. ISBN 80-200-0350-9
 • Gaines R.V:, Skinner H.C.W., Foord E.F., Mason B., Rosenzweig A. (1997): Dana’s new mineralogy, 8. vydání, nakl. John Wiley and Sons, Inc. ISBN 0-471-19310-0
 • SEJKORA, Jiří, KOUŘIMSKÝ, Jiří. Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Praha : Academia, 2005. 376 s., 550 bar. fotografií. ISBN 80-200-1317-2
 • STRUNZ H., Nickel E.H. (2001): Strunz mineralogical tables: chemical structural mineral classification system. 870 s., 9th ed. Stuttgart.Schweizerbart. ISBN 3-510-65188-X