Taxonomická kategorie

Kategorie, přesněji taxonomická kategorie (anglicky taxonomic rank), též klasifikační kategorie je abstraktní termín používaný v taxonomii (biologie). Obecně označuje postavení taxonu v taxonomické hierarchii, jinými slovy úroveň v hierarchické klasifikaci.

Mezinárodním kódu botanické nomenklatury a Mezinárodních pravidlech zoologické nomenklatury se označuje termínem klasifikační úroveň (anglicky rank). Anglický pojem „ranking“ pak znamená zařazení určitého taxonu do klasifikační (kategoriální) úrovně.

Taxony zařazené do určité kategorie jsou konkrétní skupiny skutečných organismů na nějaké klasifikační úrovni.

Zásadami pro pojmenování jednotlivých taxonů se zabývá biologická nomenklatura.

Základní taxonomické kategorie

Základní taxonomické kategorie vícejazyčně (zoologie a botanika)
českylatinskyanglickyněmeckyšpanělskyfrancouzskyruskyjaponsky
říšeregnumkingdomReichreinorègneцарство界 (kai)
kmen1phylumphylumStammfilophylumтип門 (mon)
oddělení2divisiodivisionAbteilungdivisiónembranchementотдел門 (mon)
třídaclassisclassKlasseclaseclasseкласс綱 (kó)
řádordoorderOrdnungordenordreотряд目 (moku)
čeleďfamiliafamilyFamiliefamiliafamilleсемейство科 (ka)
rodgenusgenusGattunggénerogenreрод属 (zoku)
druhspeciesspeciesArtespecieespèceвид種 (šu)
Poznámky k tabulce
1 Používáno v zoologii, v botanice pravidly postaveno na roveň oddělení.
2 Preferováno v botanice před kategorií kmen, která je považována za identickou.

Pro meziúrovně, pokud jsou v daném taxonomickém systému potřeba, se zpravidla používají taxony odvozené předponami nad- (o jednu meziúroveň výše), pod-, infra- resp. parv- (o 1, 2 resp. 3 meziúrovně níže), tedy k úrovni řádu je běžných 5 meziúrovní: nadřád, řád, podřád, infrařád a parvřád. Specifickými běžně užívanými meziúrovněmi mezi čeledí a rodem jsou tribus, v botanice pak mezi rodem a druhem sekce a řada a mezi druhem a poddruhem agregát. Je možné se výjimečně setkat i s dalšími nestandardními meziúrovněmi (gigařád, megařád, grandřád/velkořád, nanořád, hypořád...).

Taxonomické kategorie pod úrovní druhu se liší u přírodních a chovných/kultivovaných jedinců:

 • Pro přírodní druhy jsou běžnými taxony rostlin a živočichů poddruh, varieta, podvarieta, forma a ráz.
 • Pro chovné živočichy je základní poddruhovou úrovní plemeno (rasa). Pro kultivované rostliny (i následně zplanělé) je základní poddruhovou úrovní kultivar, vyššími k ní pak skupina a grex.[1]
Při laickém použití často dochází k záměně poddruhových taxonů přírodně žijících/planých a chovných/kultivovaných živočichů a rostlin, což je z odborného hlediska chybné, neboť takové taxony mají odlišnou definici. Nejednoznačné jsou z téhož důvodu i některé české varianty názvů těchto taxonů – český název odrůda je například používán jak pro varietu, tak pro kultivar.
 • Nižší úrovně než plemeno a kultivar již zpravidla nemají jednoznačně definovanou a obecně platnou úroveň, ale závisejí na způsobu množení (patří sem např. chovy, klony, chiméry, hybridy, linie, multilinie, rodiny apod.)
 • Obecná prokaryotická a virologická taxonomická klasifikace končí úrovní druhu, případně poddruhu (jehož synonymem v bakteriologii je varieta). Nižší úrovně – sérotyp, genotyp, „strain“ (česky ráz či kmen, ale druhé označení je pro viry nesprávné, kmenem je „phylum“), kultura, subkultura, varianta a izolát), používané mikrobiologickými a lékařskými specialisty, již zpravidla nemají jednoznačně definovanou a obecně platnou úroveň.

Taxonomické kategorie používané pro klasifikaci jednotlivých skupin organismů definují příslušné kódy:

Příklad klasifikace člověka

Všechny taxonomické kategorie

V následující tabulce jsou uvedeny prakticky všechny používané taxonomické kategorie, včetně takových, které se dnes již nepoužívají, nejsou zakotveny v mezinárodních kódech nebo jsou ztotožněny co do hierarchického postavení s jinými kategoriemi.

Všechny taxonomické kategorie vícejazyčně (zoologie a botanika)
českylatinskyanglickyněmeckyfrancouzskyjaponskypoznámka
  superdomain    
doménaregiodomainDomänedomaineドメイン 
  subdomain    
  infradomain    
soustavaimperiumempire empire  
nadříšesuperregnumsuperkingdom  上界 
  suprakingdom    
  midkingdom  中界 (čúkai) 
říšeregnumkingdomReichrègne界 (kai) 
podříšesubregnumsubkingdomUnterreichsous-règne亜界 (akai) 
  interkingdom    
„skupina kmenů“ branch    
  infrakingdom  下界 
nadkmensuperphylumsuperphylumStammgruppe, Überstammsuper-phylum上門 
  supraphylum    
  midphylum  中門 
kmenphylumphylumStammphylum門 (mon) 
podkmensubphylumsubphylumUnterstammsous-phylum亜門 (amon) 
infrakmeninfraphyluminfraphylum  下門 
oddělení1divisiodivisionAbteilungembranchement, division門 (mon) 
pododdělení1subdivisiosubdivisionUnterabteilungsous-embranchement亜門 (amon) 
kruhclaudiusclaudius    
nadtřídasuperclassissuperclassÜberklassesuper-classe上綱 
  GradeReihe   
třídaclassisclassKlasseclasse綱 (kó) 
podtřídasubclassissubclassUnterklassesous-classe亜綱 (akó) 
infratřída infraclass infra-classe下綱 
parvtřídaparvclassisparvclass  小綱 
nadoddělení2superdivisiosuperdivisionÜberabteilungsuper-embranchment上門 
oddělení2divisiodivisionAbteilungembranchement, division門 (mon) 
pododdělení2subdivisiosubdivisionUnterabteilungsous-embranchement亜門 (amon) 
část, sekce2sectiosection   
 2 subsection  亜節 
  group    
  subgroup    
nadlegie superlegion  上団 
legie (legion)legiolegion   
podlegion sublegion  亜団 
infralegion infralegion  下団 
nadkohortasupercohossupercohort  上区 
kohorta, četacohorscohort   
podkohortasubcohorssubcohort  亜区 
??? velkořád magnorder  巨目 
nadřádsuperordosuperorderÜberordnungsuperordre上目 
  series    
  subseries    
??? velkořád grandorder  大目 
  gigaorder    
  megaorder    
  mirorder  中目 
řádordoorderOrdnungordre目 (moku) 
hyperřádhyperordohyperorder    
podřádsubordosuborderUnterordnungsous-ordre亜目 (amoku) 
infrařádinfraordoinfraorderInfraordnunginfraordre下目 
  parvorder  小目 
falanga, (série)falanx     
kohortacohorscohort  区 (ku) 
nadčeleďsuperfamiliasuperfamilyÜberfamiliesuperfamille上科 
  family group    
čeleďfamiliafamilyFamiliefamille科 (ka) 
  subfamily group    
podčeleďsubfamiliasubfamilyUnterfamiliesous-famille亜科 (aka) 
  infrafamily  下科 
 supertribussupertribe  上族/上連 
tribus, seskupení (rodů), shluktribustribeTribustribu族 (zoku)(živ.)
連 (ren)(rostl.)
 
podtribus, subtribus, podseskupenísubtribussubtribeSubtribussous-tribu亜族/亜連 
  infratribe  下族/下連 
nadrodsupergenussupergenus  上属 
  genus group    
rodgenusgenusGattunggenre属 (zoku) 
podrodsubgenussubgenusUntergattungsous-genre亜属 
  infragenus  下属 
nadsekce1supersectiosupersection  上節 
sekce, částka1sectiosection section 
podsekce1subsectiosubsection  亜節 
infrasekce1 infrasection  下節 
nadřada1 superseries    
řada1seriesseries série  
podřada1 subseries    
 1 infraseries    
naddruhsuperspeciessuperspecies  上種 
komplex druhů complex    
skupina druhů species group    
podskupina druhů species subgroup    
seskupení (druhů), agregát aggregate    
synklepton      
druhspeciesspeciesArtespèce種 (šu) 
  microspecies    
kleptonkleptonklepton    
seskupení (poddruhů), skupina poddruhů, agregát aggregate    
poddruhsubspeciessubspeciesUnterart (Rasse)sous-espèce亜種 
  infraspecies  下種 
skupina      
hybrid (kříženec, míšenec, bastard)hybridhybrid  雑種 (zaššu) 
convarietaconvarietasconvariety    
nadodrůdasupervarietassupervariety    
varieta, odrůda = odrůdavarietasvarietyVarietätvariété変種 
pododrůdasubvarietassubvariety    
  infravariety    
nationatio     
nadformasuperformasuperform    
forma, morfa, tvarforma, morphaformZuchtformforme品種 (hinšu) 
podformasubformasubform    
  infraform    
skupina kultivarů cultivar group    
kultivar (klon) cultivar  栽培品種 (saibaihinšu)
園芸品種 (engeihinšu)
 
skupina plemen group of breeds    
sekce plemen section of breeds    
plemeno, rasa breed, race    
ráz strain    
aberace, odchylkaaberratioaberration    
séroskupina      
sérotyp   sérovar  
biotyp   biovar  
patotyp   pathovar  
populace      
lususlususlusus    
Poznámky k tabulce
1 Zařazení v botanickém systému taxonomických kategorií.
2 Zařazení v zoologickém systému taxonomických kategorií.

Neklasifikovaný klad

V taxonomických systémech se někdy používá kategorie známá jako „neklasifikovaný“ nebo „nekategorizovaný“ taxon / klad (z angl. unranked taxa či unranked clade). Tato jednotka představuje taxonomickou skupinu, kterou z různých důvodů nelze zařadit do tradičního hierarchického taxonomického stromu s pouze omezeným množstvím taxonomických jednotek. Důvody mohou být různé – někdy např. není dostatek dat, jindy se může jednat o polyfyletickou skupinu.

Neklasifikované jednotky jsou záležitostí hlavně moderní taxonomie.[7][8] Výhodnou jejich použití je mj. vyhnutí se neustálému přesouvání a přejmenování taxonomických kategorií v případě, že je potřeba vtěsnat mezi taxonomické kategorie nový klad.[9] S neklasifikovanými jednotkami se pracuje mj. u návrhů nových klasifikačních systémů jako je PhyloCode.[10] K nevýhodám takových systémů patří potenciálně obrovský nárůst taxonů, jejich špatná porovnatelnost nebo nekonzistentní pojmenování.[11]

Přirozené taxony nepojmenované úrovně jsou však důležité nejen pro podrobnou reprezentaci fylogenetického stromu meziúrovněmi fylogeneticky definovaných popsaných kladů, ale i v případech, kdy se střetávají různé systémy vyšší klasifikace se vzájemně si neodpovídajícími taxony, zejména při uvažování vyhynulých druhů. Jako příklad lze uvést fylogenetický pohled na přechod mezi taxony plazů (Reptilia Laurenti, 1768) a ptáků (Aves Linnaeus, 1758), v systémech recentních obratlovců zpravidla obou pojímaných jako třída. Přechod lze ilustrovat následujícím seznamem kladů se zmenšujícím se obsahem druhů (vzhledem ke kladistickým definicím mnoha úrovní mohou nově popsané vyhynulé druhy uvedené pořadí změnit nebo zkrátit ztotožněním a synonymizací některých úrovní):

Reference

 1. a b BRICKELL, C. D., et al. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. S. 1–185. Scripta Horticulturae [online]. International Society for Horticultural Science, říjen 2009 [cit. 2017-01-19]. Svazek 151, čís. 10, s. 1–185. PDF pořízeném z originálu dne 2011-08-13. ISSN 1813-0694. (anglicky) 
 2. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017 [online]. Příprava vydání Turland, N. J.; Wiersema, J. H.; Barrie, F. R.; Greuter, W.; Hawksworth, D. L.; Herendeen, P. S.; Knapp, S.; Kusber, W.-H.; Li, D.-Z.; Marhold, K.; May, T. W.; McNeill, J.; Monro, A. M.; Prado, J.; Price, M. J.; Smith, G. F.. Glashütten: Koeltz Botanical Books, 2018-06-26. (Regnum Vegetabile 159). Dostupné online. PDF [1]. DOI 10.12705/Code.2018. (anglicky) 
 3. MAY, Tom W.; REDHEAD, Scott A.; BENSCH, Konstanze; HAWKSWORTH, David L.; LENDEMER, James; LOMBARD, Lorenzo; TURLAND, Nicholas J. Chapter F of the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants as approved by the 11th International Mycological Congress, San Juan, Puerto Rico, July 2018. IMA Fungus [online]. BioMed Central Ltd, part of Springer Nature, 27. prosinec 2019. Svazek 10, čís. 21. Dostupné online. ISSN 2210-6359. DOI 10.1186/s43008-019-0019-1. (anglicky) 
 4. International Commission on Zoological Nomenclature. International Code of Zoological Nomenclature [online]. Příprava vydání RIDE, W. D. L.; COGGER, H. G.; DUPUIS, C.; KRAUS, O.; MINELLI, A.; THOMPSON, F. C.; TUBBS, P. K.. 4.. vyd. The International Trust for Zoological Nomenclature, 1999, rev. 2012 [cit. 2020-09-05]. Dostupné online. ISBN 0-85301-006-4. (anglicky) 
 5. PARKER, Charles T.; TINDALL, Brian J.; GARRITY, George M. International Code of Nomenclature of Prokaryotes / Prokaryotic Code (2008 Revision). S. S1–S111. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology [online]. Microbiology Society, 11. leden 2019 [cit. 2020-10-21]. Svazek 69, čís. 1A, s. S1–S111. Dostupné online. ISSN 1466-5034. DOI 10.1099/ijsem.0.000778. PMID 26596770. (anglicky) 
 6. The International Code of Virus Classification and Nomenclature. Říjen, 2018. Hlava 3, oddíl IV, pravidlo 3.23, oddíl V, pravidla 3.27-2,28. Dostupné online Archivováno 31. 5. 2020 na Wayback Machine. (anglicky)
 7. GROVES, Colin. Time and taxonomy. Ludus Vitalis. 2019-05-31, roč. 9, čís. 15, s. 91–96. Dostupné online [cit. 2022-05-23]. ISSN 1133-5165. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 8. CANNATELLA, David C. Biota: The Biodiversity Database Manager.—Robert K. Colwell. 1996. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, xvi + 574 pp. + software. $125.00. ISBN 0-87893-128-7.. Systematic Biology. 1997-09-01, roč. 46, čís. 3, s. 574–575. Dostupné online [cit. 2022-05-23]. ISSN 1063-5157. DOI 10.1093/sysbio/46.3.574. 
 9. GUAYASAMIN, Juan M.; CASTROVIEJO-FISHER, Santiago; TRUEB, Linda. Phylogenetic systematics of Glassfrogs (Amphibia: Centrolenidae) and their sister taxon Allophryne ruthveni. Zootaxa. 2009-05-11, roč. 2100, čís. 1, s. 1–97. Dostupné online [cit. 2022-05-23]. ISSN 1175-5334. DOI 10.11646/zootaxa.2100.1.1. (anglicky) 
 10. CANTINO, Philip D.; DE QUEIROZ, Kevin. International Code of Phylogenetic Nomenclature Version 4c [online]. 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2022-03-04. (anglicky) 
 11. NIXON, Kevin C.; CARPENTER, James M.; STEVENSON, Dennis W. The PhyloCode Is Fatally Flawed, and the “Linnaean” System Can Easily Be Fixed. The Botanical Review. 2003-01, roč. 69, čís. 1, s. 111–120. [0111:TPIFFA2.0.CO;2 Dostupné online] [cit. 2022-05-23]. ISSN 0006-8101. DOI 10.1663/0006-8101(2003)069[0111:TPIFFA]2.0.CO;2. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Clade-grade II.png
Hypothetical cladogram showing two clades (red and blue) and a grade (green).