Tečný vektor

Tečný vektor

Tečný vektor v bodě křivky, jejíž body jsou určeny rádiusvektorem a která prochází bodem dané křivky, je vektor

.

Jednotkovým tečným vektorem se nazývá vektor jednotkový vektor ve směru tečného vektoru, tedy

Pokud je parametrem křivky oblouk , pak platí

Rovnice tečny

Jednotlivé složky jednotkového tečného vektoru představují směrové kosiny tečny v daném bodě křivky.

Rovnici tečny ke křivce v bodě lze zapsat jako

nebo ve vektorovém tvaru

,

kde je bod dotyku tečny, jsou body tečné přímky, je parametr křivky a je parametr tečny.