Tera

Tera (symbol T) je předpona soustavy SI a znamená mocninu 1012, tj. označuje bilión základních jednotek. Předpona pochází z řeckého τέρας, což znamená netvor.

Např. 1 terahertz se značí 1 THz a označuje frekvenci 1 bilión hertzů tj. událostí za sekundu.

Stejný význam má předpona tera- (ale obdobně i ostatní předpony násobků: mega-, giga- atd.) v případě jednotky množství informací terabyte, kdy označuje 1 bilion bytů, nikoliv tedy 1 099 511 627 776=240, což označuje předpona tebi – viz též: Binární předpona.

Předpony soustavy SI[1][2] e
10nPředponaZnačkaNázevNásobekPůvodPříklad
1024yottaYkvadrilion1 000 000 000 000 000 000 000 000řec. ὀκτώ – „osm“
1021zettaZtriliarda1 000 000 000 000 000 000 000fr. sept – „sedm“Zl - zettalitr
1018exaEtrilion1 000 000 000 000 000 000řec. ἕξ – „šest“EB – exabajt
1015petaPbiliarda1 000 000 000 000 000řec. πέντε – „pět“PJ – petajoule
1012teraTbilion1 000 000 000 000řec. τέρας – „netvor“TW – terawatt
109gigaGmiliarda1 000 000 000řec. γίγας – „obrovský“GHz – gigahertz
106megaMmilion1 000 000řec. μέγας – „velký“MeV – megaelektronvolt
103kiloktisíc1 000řec. χίλιοι – „tisíc“km – kilometr
102hektohsto100řec. έκατόν – „sto“hPa – hektopascal
101dekadadeset10řec. δέκα – „deset“dag – dekagram
100jedna1m – metr
10−1deciddesetina0,1lat. decimus – „desátý“dB – decibel
10−2centicsetina0,01lat. centum – „sto“cm – centimetr
10−3milimtisícina0,001lat. mille – „tisíc“mm – milimetr
10−6mikroµmiliontina0,000 001řec. μικρός – „malý“µA – mikroampér
10−9nanonmiliardtina0,000 000 001řec. νανος – „trpaslík“nT – nanotesla
10−12pikopbiliontina0,000 000 000 001it. piccolo – „malý“pF – pikofarad
10−15femtofbiliardtina0,000 000 000 000 001dán. femten – „patnáct“fm – femtometr
10−18attoatriliontina0,000 000 000 000 000 001dán. atten – „osmnáct“as – attosekunda
10−21zeptoztriliardtina0,000 000 000 000 000 000 001fr. sept – „sedm“zg – zeptogram
10−24yoktoykvadriliontina0,000 000 000 000 000 000 000 001řec. ὀκτώ – „osm“ys – yoktosekunda

Reference

  1. Bureau International des Poids et Mesures. Le Système international d’unités (SI) – The International System of Units (SI) [online]. 8. vyd. Paris: STEDI MEDIA, květen 2006. Kapitola 3.1, s. 32, 121. Dostupné online. ISBN 92-822-2213-6. (francouzsky, anglicky) 
  2. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fyzika. Brno, Praha: Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM a PROMETHEUS, 2001. ISBN 80-214-1868-0. Kapitola 1.3, s. 3.