Uhlovodíky

Uhlovodíky jsou organické sloučeniny, jejichž molekuly se skládají pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H). Tyto látky mají hlavní uhlíkový řetězec (uhlíková kostra), na kterou jsou připojeny atomy vodíku. Termín uhlovodík se často užívá jako zkrácený název pro alifatické uhlovodíky (nearomatické uhlovodíky).[zdroj?!]

Dělení uhlovodíků

Model benzenu, který patří mezi aromatické uhlovodíky
Podle typu řetězcePodle typu vazebVazby
Alifatické uhlovodíkyAcyklické uhlovodíkyAlkanyjednoduché
Alkenyjedna dvojná vazba
Alkynyjedna trojná vazba
Alkadienydvě dvojné
Alkadiynydvě trojné
Cyklické uhlovodíkyCykloalkanyjednoduché
Cykloalkenyjedna dvojná vazba
Cykloalkynyjedna trojná vazba
Aromatické uhlovodíky (areny)delokalizovaný systém konjugovaných dvojných vazeb

Příklady

Uhlovodíky se získávají při rafinaci ropy v ropných rafinériích a v chemických závodech

Nejjednodušším uhlovodíkem je methan, uhlovodík s jedním atomem uhlíku a čtyřmi atomy vodíku: CH4. Ethan je uhlovodík (přesněji řečeno alkan) sestávající z dvou atomů uhlíku spojených jednoduchou vazbou, každý se třemi atomy vodíku: C2H6. Propan má tři uhlíkové atomy (C3H8) a butan čtyři (C4H10). Dále následují pentan (5), hexan (6), heptan (7), oktan (8), nonan (9), dekan (10), undekan (11) a dodekan (12). Tato homologická řada dále pokračuje a liší se o homologický přírůstek CH2, obecný vzorec alkanů je tedy CnH2n+2.

Uhlovodíky a deriváty

Existují tři druhy názvosloví uhlovodíků: triviální, jež je nejstarší a souvisí s místem výskytu nebo s vlastnostmi, funkčně skupinové (radikálově funkční), které se skládá z uhlovodíkového zbytku a názvu funkční skupiny, a systematické, definované organizací IUPAC.

Chemický název uhlovodíku se může skládat z předpon, kmene značícího počet uhlíku a koncovky. Předpony mohou být číslovkové (di, tri, tetra, …) nebo názvoslovné (cyklo- pro uzavřený řetězec, izo- a neo- pro větvený řetězec, alkyl- pro navázané uhlovodíkové zbytky). Pestřejší soubor předpon obsahují deriváty uhlovodíků pro označení funkčních skupin. Slovní základ označující počet uhlíků je buďto vžitý triviální (meth-, eth-) nebo vychází z číslovky. Koncovka vyjadřuje chemickou vazbu (-an, -en, -dien, -yn) nebo uhlovodíkový zbytek (-yl). U derivátů uhlovodíků se vyskytují další koncovky pro funkční skupiny.

Při tvorbě názvu uhlovodíku je nejdřív nutné najít nejdelší uhlíkový řetězec s co největším počtem násobných vazeb. Poté atom uhlíku očíslovat tak, aby vznikla co nejmenší čísla.

Dvojná vazba má přednost před vazbou trojnou a před uhlovodíkovým zbytkem. Předpony uhlovodíkových zbytků s číslem jejich pozice se řadí podle jejich názvu v abecedním pořadí. Podobně jsou řazeny i koncovky označující typ vazby. Pro větvené uhlovodíky obsahující na konci řetězce skupinu (CH3)2CH- je možné použít předponu izo-, pro skupinu (CH3)3C- předponu neo-.

Počet atomů Calkanalkenalkyncykloalkancykloalkencykloalkynisomeryalkoholyisoalkoholykarboxylová kyselina
1methanneexistujeneexistujeneexistujeneexistujeneexistujeneexistujemethanolneexistujekyselina methanová (mravenčí)
2ethanethenethynneexistujeneexistujeneexistujeneexistujeethanolneexistujekyselina ethanová (octová)
3propanpropenpropyncyklopropancyklopropencyklopropynneexistujepropanolisopropanolkyselina propanová (propionová)
4butanbutenbutyncyklobutancyklobutencyklobutynisobutanbutanolisobutanolkyselina butanová (máselná)
5pentanpentenpentyncyklopentancyklopentencyklopentynisopentanpentanolisopentanolkyselina pentanová (valerová)
6hexanhexenhexyncyklohexancyklohexencyklohexynisohexanhexanolisohexanolkyselina hexanová (kapronová)
7heptanheptenheptyncykloheptancykloheptencykloheptynisoheptanheptanolisoheptanolkyselina heptanová (enanthová)
8oktanoktenoktyncyklooktancyklooktencyklooktynisooktanoktanolisooktanolkyselina oktanová (kaprylová)
9nonannonennonyncyklononancyklononencyklononynisononannonanolisononanolkyselina nonanová (pelargonová)
10dekandecendecyncyklodekancyklodecencyklodecynisodecandekanolisodekanolkyselina dekanová (kaprinová)
11undekanundecenundecyncykloundekancykloundecencykloundecynisoundekanundekanolisoundekanolkyselina undekanová (undecylová)
12dodekandodecendodecyncyklododekancyklododecencyklododecynisododekandodekanolisododekanolkyselina dodekanová (laurová)
13tridekantridecentridecyncyklotridekancyklotridecencyklotridecynisotridekantridekanolisotridekanolkyselina tridekanová (tridecylová)
14tetradekantetradecentetradecyncyklotetradekancyklotetradecencyklotetradecynisotetradekantetradekanolisotetradekanolkyselina tetradekanová (myristová)
15pentadekanpentadecenpentadecyncyklopentadekancyklopentadecencyklopentadecynisopentadekanpentadekanolisopentadekanolkyselina pentadekanová (pentadecylová)
16hexadekanhexadecenhexadecyncyklohexadekancyklohexadecencyklohexadecynisohexadekanhexadekanolisohexadekanolkyselina hexadekanová (palmitová)
17heptadekanheptadecenheptadecyncykloheptadekancykloheptadecencykloheptadecynisoheptadekanheptandekanolisoheptandekanolkyselina heptandekanová (heptadecylová)
18oktadekanoktadecenoktadecyncyklooktadekancyklooktadecencyklooktadecynisooktadekanoktodekanolisooktodekanolkyselina oktodekanová (stearová)
19nonadekannonadecennonadecyncyklononadekancyklononadecencyklononadecynisononadekannonadekanolisononadekanolkyselina nonadekanová (nonadecylová)
20ikosanikosenikosyncykloikosancykloikosencykloeikosynisoikosanikosanolisoikosanolkyselina ikosanová (arachidová)

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

ShellMartinez-refi.jpg
Autor: unknown, Licence: CC SA 1.0
Benzene-3D-vdW.png

Space-filling model of benzene, C6H6.

Colour code:

 Carbon, C: black
 Hydrogen, H: white