Umění

Jeskynní malba z Lascaux, asi 15 000 př. n. l.
Australský domorodý náhrobek (Muzeum Canberra)
Koberec (indiáni Navajo)
Anděl (rukopis Beatus, Španělsko, 9. stol.)
Michelangelo Buonarroti, Stvoření Adama, 1510 (detail)
Alegorie umění a věd (Niederalteich, Bavorsko)

Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od renesance se však nejčastěji užívá v užším smyslu „krásných umění“, kde se klade důraz na tvořivost, originalitu a individualitu umělce. Hodnocení je však subjektivní.[1]

Umění v tomto smyslu se od starověku dělí na umění výtvarná, která vytvářejí trvalá vizuální umělecká díla (například malířství, sochařství, architektura), a umění múzická či performativní, kde umělec sám vystupuje před publikem (například tanec, zpěv, hudba, divadlo).[2] Toto rozlišení se sice díky písmu, notovému záznamu a dalším záznamovým technikám do značné míry přežilo, přesto se stále užívá.

V některých jazycích, jako například v angličtině, se rozlišuje pojem umění v jednotném čísle (art), který se omezuje na malířství, sochařství a architekturu, a umění v množném čísle (the arts), který zahrnuje ostatní disciplíny jako hudba, literatura či film. V češtině tomu tak ale není, což může činit potíže při překladu.

V minulosti nebylo umění chápáno jako samostatná oblast, bylo vnímáno jako řemeslo či součást vědy. Specifický význam získává pojem teprve na počátku novověku, zhruba v renesanci (17. století). Předmoderní umění bylo často vytvářeno pro náboženství a již u nejstarších, pravěkých uměleckých projevů (hudebních, sochařských i malířských) se uvažuje o jeho roli v rituálech. Toto spojení rozbila jako první antika, avšak po jejím pádu, ve středověké Evropě, bylo na dlouho obnoveno. K dalšímu odpojení došlo až v novověku.

Vědy o umění

Uměním se zabývá řada věd, zejména estetika, dějiny umění, sociologie umění, psychologie umění, literární věda a další specializované obory. Estetika se zabývá povahou uměleckého díla a krásy vůbec, psychologie a sociologie jeho individuálním a společenským působením či významem. Historické obory (dějiny umění, hudby, literatury atd.) sledují vývoj uměleckých projevů v dějinách a řadí je do různých slohů. Sémiotika chápe umění jako tvorbu a rozvíjení určitých znaků, výtvarných, literárních, hudebních atd. a zkoumá jejich význam a působení.

Definice umění

Pojem umění je tak široký, mnohotvárný a proměnlivý, že jej podle mnoha odborníků nelze definovat. Pokusy o definici vycházejí buď z vlastností uměleckých děl a činností samých (umění znázorňuje, vyjadřuje, esteticky působí), z jeho historie (původ z kultu a rituálu, společenský význam, umělecké instituce), anebo jen tvrdí, že umění je to, co za ně určitá společnost pokládá (konstruktivismus).[3]

V historii se kladl různě velký důraz na mimetickou či zobrazovací stránku umění, na stránku vyjadřovací či expresivní, sdělovací či komunikativní nebo tvořivou. Kromě těchto působení, kde je umění samo sobě cílem, se však umění také účelově užívá ke zdobení předmětů, k vyvolávání nálad a citů, k šíření určitých postojů a myšlenek, k propagaci nebo v terapii.

Podle Ottova slovníku je umění „úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou estetickou“.[4] Encyclopedia Britannica vymezuje umění jako „užívání dovedností a představivosti k vytváření estetických předmětů, prostředí nebo zážitků, které lze sdílet s druhými lidmi.“ Podle prof. C. Tiedemanna z hamburské univerzity je umění „ta oblast kulturní činnosti, kde se lidé snaží podle svého nadání, znalostí a dovedností vyjadřovat své myšlenky a city buď vytvářením děl, nebo jednáním.“[5]

Umění v historii

Podrobnější informace naleznete v článku Dějiny umění.

Umění provází lidské společnosti od nejstarších dob a například zdobení vlastního těla, předmětů a obydlí lze najít v každé lidské společnosti. Jeskynní malířství odpovídá transu a užívání drog.[6] Ve starověkých společnostech bylo úzce spojeno s kultem a rituály, s posvátnými místy, chrámy a slavnostmi, u Homéra[7] a antických básníků je božského původu. Od starověku sloužilo jako výraz panovnické moci a prestiže měst, ve středověku zejména jako chrámové umění (výtvarné, hudební i divadelní), a to většinou jako anonymní. Od renesance se zájem obracel k originalitě umělce, vznikaly první galerie a umělecké akademie a umělecké předměty se stávaly předmětem sběratelství. Na osvícenské zdůraznění umění jako výrazu harmonie (klasicismus) a na romantické pojetí umělce jako génia reagovali někteří umělci od 19. století odmítáním dobových konvencí a akademismu, případně protestem a provokací.

Od 19. století ovlivňují umění nové technické možnosti jednak reprodukce a záznamu, jednak jako nová média umělecké tvorby (například fotografie a film). Začalo se nově oceňovat lidové umění i umělecké řemeslo a umění se také stávalo nástrojem propagandy (plakát, film, reklama). Vznikaly také první umělecké školy a další umělecké instituce jako například výstavy a festivaly. Od 20. století se umění zbavuje své znázorňovací funkce (abstraktní umění) a s rozpadem slohu se dále individualizuje. Zároveň je pod silným tlakem komercializace a soutěže o úspěch, objevují se další nová média a někteří umělci se snaží smazávat hranice mezi uměním a běžným životem (akční umění, happening).

Umělecké působení

Z hlediska individuálního je základním kritériem umění (umělecké hodnoty) jeho estetický účinek. Estetický účinek je však závislý na dosavadní osobní zkušenosti a je tedy individuální. Z tohoto hlediska není možné požadovat, aby ostatní považovali za umění totéž, co my sami.

Z hlediska sociálního je umění (umělecký proces) nezbytným nástrojem k tvorbě nových či k inovaci dosavadních znaků, k ověřování jejich účinnosti (umělec ji ověřuje napřed na sobě, dále na svých divácích či posluchačích) a posléze ke vzájemné dohodě o jejich významu (zde se uplatňuje prosazování jednotlivých osobních účinků). Původně umělecký znak tak po jisté době přechází do znakového systému se svým obecně sdíleným a opakovatelně vyvolavatelným významem a posiluje tak užívaný komunikační systém. Z tohoto hlediska platí, že každý znak byl původně metaforou, v němž nový znak nějakým způsobem inovoval vztahy ke znakům na něj návazným.

Abychom umělecký (metaforický) účinek dokázali rozpoznat, musíme se vědomě nebo nevědomky naučit dosavadním znakovým systémům, vůči nimž se umělecký znak vymezuje. K porozumění umění je tedy nezbytná výchova k umění.


Odkazy

Reference

 1. https://phys.org/news/2018-11-success-prestigious-key-lifelong-artistic.html - Study suggests initial success in prestigious institutions key to lifelong artistic achievement
 2. Ottův slovník naučný, heslo Umění.
 3. http://plato.stanford.edu/entries/art-definition/
 4. Ottův slovník, heslo Umění.
 5. Archivovaná kopie. www.sportwissenschaft.uni-hamburg.de [online]. [cit. 20-08-2011]. Dostupné v archivu pořízeném dne 11-01-2014. 
 6. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2363958/Did-cavemen-DRUGS-New-study-claims-early-paintings-prehistoric-man-high-psychedelic-plants.html- Were cave-painters on DRUGS? New study claims paintings show prehistoric man was 'high' on psychedelic plants
 7. Homér, Odyssea VI.233 aj.

Literatura

 • R. Cumming, Umění. Praha: Slovart 2007
 • Ottův slovník naučný, heslo Umění. Sv. 26, str. 170
 • J. Pijoán, Dějiny umění 1-12. Praha: Odeon 1977-1982 (Knižní klub 1998n)
 • Ritter – Gründer, Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel 1981nn. Heslo Kunst. Sv. 4, sl. 1357nn.
 • Umění: velký obrazový průvodce. Praha: Knižní klub 2010
 • Ladislav Hejdánek, Objev budoucnosti a umění, in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 9–16, elektronicky zde.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Transition 1880.jpg
Transitional blanket

Date: Circa 1880-1885

“I like this because the squares are all squares—there are no diamonds to mix it up. The weaver was consistent in her design choices.” —Barbara Ornelas (laughing)

“Diamonds are just little dots, like pixels, which are squares, so they’re all squares anyway.” —Michael Ornelas

“Yeah, mom. You take a diamond and turn it and—you know what you’ve got?—you’ve got a square!” —Sierra Ornelas (smiling)

“This blanket was woven at the end of the “wearing blanket era,” just as the railroad came into the Southwest in 1881. The heavier handspun yarns and synthetic dyes are typical of pieces made during the transition from blanket weaving to rug weaving.” —Ann Hedlund

Tapestry weave, interlocked joins

0.79 x 1.13 m; Tassels 0.040 m 44.488 x 31.102 in.; Tassels 1.575 in.

Catalog No. 8369, Arizona State Museum
Klosterkirche Niederaltaich - Deckenfresco Klostergeschichte 4.jpg
Autor: Wolfgang Sauber, Licence: CC BY-SA 3.0
Niederaltaich abbey church ( Lower Bavaria ). Fresco about the history of the abbey at the ceiling of the nave: Arts and sciences are coming together under the protection of the oak tree, symbol of the abbey.
Lascaux2.jpg
Image of a horse from the Lascaux caves made by the Cro-Magnon peoples at their hunting route in the Stone age