Vysoká škola

Univerzita Karlova (Karolinum), nejstarší vysoká škola univerzitního typu ve střední Evropě

Vysoká škola je vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání. Jedná se o nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Studenti a pedagogové vysoké školy tvoří akademickou obec. Vysoká škola je jediná instituce, která má právo udělovat akademické tituly. Vysoké školy mohou být děleny na univerzitní a neuniverzitní. Univerzitní vysoké školy (univerzity) uskutečňují krom vzdělávací činnosti též výzkum, přesněji: uskutečňují též doktorské studijní programy (Ph.D.).

Vysoká škola (VŠ) uskutečňuje akreditované studijní programy (ty se dělí na jednotlivé studijní obory) a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů – typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský.

Vysoké školy v Česku

Související informace naleznete také v článku Seznam vysokých škol v Česku.

Dle Ústavu pro informace ve vzdělávání v roce 2009 studovalo na českých vysokých školách celkem 394 855 studentů, z toho 333 580 na vysokých školách veřejných, 56 357 na soukromých a 4 918 na státních. V tomtéž roce absolvovalo na českých vysokých školách 81 672 studentů.

Akreditace vysokých škol v Česku dříve byla v působnosti Akreditační komise (respektive MŠMT), od 1. září 2016 je pak v působnosti samostatného Akreditačního úřadu.

Vysoké školy v Česku jsou regulovány vysokoškolským zákonem.[1]

Podle typu

Související informace naleznete také v článku Reforma vysokých škol v Česku.

Vysoké školy v Česku se především dělí na univerzitní a neuniverzitní. Od roku 2008 se plánovalo zcela jinak diverzifikovat české vysoké školy, např. podle nakonec neuskutečněného záměru vlády z roku 2010 mělo vzniknout maximálně pět výzkumných univerzit (např. UK, MU, ČVUT, UP nebo VUT), nadstandardně financovaných a kromě klasické výuky měly být zaměřeny na kvalitní vědecký výzkum. Ostatní vysoké školy měly být zaměřeny jen na výuku studentů a jejich přípravu pro praxi (profesní orientaci),[2][3] kvůli tomu dokonce začaly ostravské veřejné vysoké školy (OU a VŠB–TUO) připravovat své sloučení, aby se do tohoto výběru elitních vysokých škol dostaly.[4][5] Uvedené se však nakonec neuskutečnilo. Přesto se vysoké školy v praxi nakonec rozdělily na čtyři kategorie: neuniverzitní, umělecké, menší univerzity a velké univerzity. Mezi velké univerzity patří Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně.[6]

Univerzitního typu

Vysoká škola univerzitního typu (univerzita) je vysoká škola, která má akreditován též doktorský studijní program (doktor – Ph.D.). Jde o instituci, kde učitelé přednáší studentům o vědě ve více oborech. Univerzita vedle funkce vzdělávací (pedagogické) má i významnou funkci vědecko-badatelskou, tedy uskutečňuje výzkum. Vysoká škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy studijních programů, tedy právě i doktorské a v souvislosti s tím uskutečňuje vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Univerzity často též mohou uskutečňovat, získají-li k tomu akreditaci, případná rigorózní řízení, habilitační řízení či řízení ke jmenování profesorem; základní podmínkou pro možnost uskutečňovat rigorózní a tato další řízení zpravidla bývá právě akreditovaný příslušný doktorský studijní program.

Univerzitní vysoké školy se zpravidla člení na fakulty (např. lékařská, právnická, filozofická, přírodovědecká) a vysokoškolské ústavy (např. matematický ústav, ústav sociální práce), dále na jiná pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií (např. rektorát) a na účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce nebo k zajišťování provozu školy (např. menza, kolej, zemědělský či lesní statek apod.).

Tyto další součásti univerzity – typicky fakulty – se zpravidla dále člení kupř. na jednotlivé katedry, ústavy či instituty. U fakult zajišťujících výuku ve větším počtu se mohou ústavy nebo katedry též sdružovat do sekcí (např. sekce chemie, sekce fyziky nebo sekce věd o Zemi apod.).

Vysokoškolský zákon též ve své zvláštní části explicitně upravuje fakt, že klinická a praktická výuka v oblastech vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství, Zdravotnické obory a Farmacie se uskutečňuje zejména ve fakultních nemocnicích, v těchto nemocnicích se uskutečňuje též vědecká, výzkumná nebo vývojová činnost.[7]

Neuniverzitního typu

Vysoké školy, resp. tedy vysoké školy neuniverzitního typu, uskutečňují především bakalářské studijní programy, ale mohou též uskutečňovat i magisterské studijní programy a v souvislosti s tím tvůrčí činnost, mohou tedy taktéž uskutečňovat výzkum, nicméně doktorský studijní program akreditován nemají, také se na rozdíl od univerzitních vysokých škol zpravidla nečlení na fakulty.

Podle práva

Podle práva existují v České republice vysoké školy veřejné, soukromé a státní (státní vysoké školy jsou pouze policejní a vojenské). Veřejné vysoké školy a soukromé vysoké školy jsou ze zákona právnickou osobou, státní vysoké školy jsou pak organizačními složkami státu (tedy nejsou právnickými osobami). Dále zde pak působí vysoké školy zahraniční.

Veřejné vysoké školy

Veřejné vysoké školy jsou zřizovány a rušeny zákonem. Většina z nich je univerzitního typu, pouze Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoká škola polytechnická Jihlava jsou vysoké školy neuniverzitní. Veřejné vysoké školy jsou financovány především dotacemi ze státního rozpočtu (ministerstvo školství). Dalšími zdroji jejich financí mohou být poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, příjmy ze státních fondů a z rozpočtů obcí, výnosy z doplňkové činnosti a dary.

V Česku takto působí 26 veřejných vysokých škol (2019).

Orgány veřejné vysoké školy jsou:

 1. Orgány akademické samosprávy:
 2. Další orgány veřejné vysoké školy:

Státní vysoké školy

Státní vysoké školy jsou pouze policejní a vojenské. Jsou spravovány přímo příslušnými ministerstvy (vnitra a obrany). Je zde omezena vysokoškolská samospráva. Vojenské vysoké školy jsou financované ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva obrany, policejní vysoké školy jsou financované z kapitoly Ministerstva vnitra; zpravidla se na ně vztahují obdobné regule jako na veřejné vysoké školy a též jim mohou být přiznány obdobně i finanční prostředky.

Orgány státní vysoké školy jsou obdobné jako na veřejné vysoké škole, krom správní rady; klíčovou roli zde sehrávají příslušná ministerstva.

V Česku takto v současné době (2019) působí 2 státní vysoké školy:

Obě jsou univerzitního typu.

Soukromé vysoké školy

Právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu EU, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu EU, je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí ministerstvo školství udělilo státní souhlas. Oprávnění působit jako soukromá vysoká škola je nepřevoditelné a nepřechází na právní nástupce. Před rozhodnutím si ministerstvo vyžádá stanovisko Akreditačního úřadu k udělení státního souhlasu. Soukromá vysoká škola je povinna zajistit finanční prostředky pro vzdělávací činnost – obvykle se zde tedy, oproti veřejným a státním vysokým školám v Česku, platí školné. Ministerstvo též může poskytnout soukromé vysoké škole, která je veřejně prospěšnou právnickou osobou se statusem veřejné prospěšnosti zapsaným ve veřejném rejstříku, dotace.

V Česku takto v současné době (2019) působí 36 soukromých vysokých škol, 3 z nich jsou univerzitního typu.

Zahraniční vysoké školy

Od září roku 2016 české právo (vysokoškolský zákon) též reguluje působnost zahraničních organizací na svém území, tedy institucí či firem, které na území Česka poskytují vysokoškolské vzdělání pod zahraniční akreditací, přičemž liberalizace tohoto prostředí proběhla již zákonem v roce 1998, respektive od roku 1999. Do této doby též některé prameny (např. MFČR) kriticky uvádí ten fakt, že Česká republika se stala zemí s největším počtem soukromých vysokých škol – či přesněji právě soukromých subjektů poskytujících vysokoškolské vzdělávání – v Evropě. Za zahraniční vysokou školu v Česku je tak nyní dle zákona považována každá právnická osoba ustavená dle právních předpisů jiného státu, která je v tomto cizím státě, podle jehož práva byla zřízena, součástí vysokoškolského vzdělávacího systému a která v tomto státě poskytuje vzdělávání, jehož absolvováním se podle jeho právních předpisů získává vzdělání vysokoškolské.[1]

Vysokoškolské vzdělání dosažené na vysoké škole, která je označována jako zahraniční, tedy nabízí vysokoškolské vzdělání pod zahraniční akreditací, lze uznat i v České republice, je však nutné následně podstoupit proces tzv. nostrifikace, tedy uznání takovéhoto vzdělání za ekvivalentní. Nostrifikaci mohou v tomto případě provádět veřejné či státní vysoké školy (resp. příslušná ministerstva), případně MŠMT.[7] (Pro SR toto není potřeba.)[8][9]

V Česku takto v současné době (2019) působí 16 zahraničních vysokých škol (nebo jejich poboček).

Evropské zahraniční vysoké školy

Za evropské zahraniční vysoké školy v ČR jsou dle zákona považovány všechny ty zahraniční vysoké školy, které mají sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého jiného členského státu Evropské unie, nebo které byly zřízeny nebo založeny podle práva (jurisdikce) některého jiného členského státu, a jsou oprávněny poskytovat na území ČR zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu, uskutečňované podle právních předpisů tohoto cizího státu, a to pouze pokud jsou v ČR přihlášeny k plnění příslušných informačních povinností.[1]

Mimoevropské zahraniční vysoké školy

Za mimoevropské zahraniční vysoké školy v ČR jsou dle zákona považovány všechny ty zahraniční vysoké školy, které jsou oprávněny poskytovat na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu, uskutečňované podle právních předpisů tohoto cizího státu, pouze pokud MŠMT udělí příslušné tuzemské povolení.[1]

Pobočky evropských zahraničních vysokých škol

Za pobočky evropských zahraničních vysokých škol v ČR jsou dle zákona považovány všechny ty tuzemské právnické osoby, které hodlají na území ČR v rámci spolupráce s evropskou zahraniční vysokou školou poskytovat zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu evropské zahraniční vysoké školy podle práva tohoto cizího státu evropské zahraniční vysoké školy a jsou oprávněny toto vzdělávání na území ČR uskutečňovat, pouze pokud se v ČR přihlásí k plnění příslušných informačních povinností.[1]

Pobočky mimoevropských zahraničních vysokých škol

Za pobočky mimoevropských zahraničních vysokých škol v ČR jsou dle zákona považovány všechny ty tuzemské právnické osoby, které hodlají na území ČR v rámci spolupráce s mimoevropskou zahraniční vysokou školou poskytovat zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu mimoevropské zahraniční vysoké školy podle práva domovského státu mimoevropské zahraniční vysoké školy a jsou oprávněny toto vzdělávání na území ČR poskytovat, pouze pokud jim MŠMT udělí příslušné tuzemské oprávnění.[1]

Lidé působící na vysoké škole

Akademická obec je krom studentů tvořena též pedagogy; příslušní funkcionáři pak plní role jednotlivých orgánů školy.

Akademičtí pracovníci

Související informace naleznete také v článku Vysokoškolský učitel.

Na vysoké škole je výuka prováděna a řízena především profesory a docenty. Kromě nich mohou vyučovat, zejména vést semináře, resp. cvičení, i odborní asistenti, případně jen asistenti nebo lektoři. Akademickými pracovníky jsou dále též i mimořádní profesoři, příp. někteří další vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, pokud vykonávají i pedagogickou činnost. Pomoc při výuce je tak obvykle studijním plánem předepsána i doktorandům (dříve postgraduálním studentům, Ph.D. studentům, tedy studentům v doktorských studijních programech), či někdy též tzv. pomvědům – pomocným vědeckým silám (studentům určitých ročníků).

Podle vysokoškolského zákona (§ 70) se však za akademické pracovníky považují jen ti z nich, kteří vykonávají svou pedagogickou či tvůrčí činnost v pracovním poměru k dané vysoké škole. Přesto se na vysokoškolské výuce mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vysokoškolský zákon též stanoví, že vnitřní předpis vysoké školy stanoví postavení hostujících profesorů a emeritních profesorů.[7]

Akademičtí funkcionáři

V čele vysoké školy stojí rektor, ten zpravidla jedná a rozhoduje ve věcech školy jakožto statutární orgán. K činnosti rektora se vyjadřuje akademický senát školy, který též dohlíží na jeho činnost. Rektor je také do jisté míry, zejména v některých klíčových otázkách týkajících se majetku školy, odpovědný správní radě vysoké školy. Rektor má právo vybrat si své zástupce, tedy jmenuje a odvolává prorektory. Rektor též jmenuje a odvolává kvestora, který má za úkol řídit hospodaření a vnitřní správu školy a rovněž také v určitém rozsahu zastupovat rektora.

V čele jednotlivých částí univerzity pak stojí děkan v případě fakult (případně ředitel, pokud jde o jinou část univerzity, typicky vysokoškolský ústav), toho jmenuje a odvolává rektor. Děkan je odpovědný rektorovi, rovněž se k činnosti děkana vyjadřuje akademický senát fakulty, který dohlíží na jeho činnost. Děkan má právo vybrat si své zástupce, tedy jmenuje a odvolává proděkany. Děkan též jmenuje a odvolává tajemníka, který plní obdobnou funkci jako kvestor.

Určité manažerské funkce na akademické půdě též plní i vedoucí jednotlivých částí (např. kateder) a jejich případní zástupci.

Studium na vysoké škole

V Česku musí student VŠ nejprve získat úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání, tedy maturitu. Před rokem 1998 platila výjimka z tohoto pravidla např. pro mimořádně nadané zájemce o studium uměleckého oboru. Dnes je maturita podmínkou pro studium jakéhokoliv oboru.

Studentem vysoké školy se zpravidla dotyčný stává zápisem do studia. Akademický rok, jehož začátek stanoví rektor, trvá 12 kalendářních měsíců. Studium na vysoké škole je členěno na semestry, ročníky nebo bloky. Každý semestr, ročník nebo blok sestává z období výuky a zkoušek a z období prázdnin. Během studia na vysoké školy student plní své povinnosti, kupř. skládá zkoušky, zápočty, zpracovává semestrální či seminární práce, účastní se přednášek či seminářů apod. Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu, dnem ukončení studia je pak den, kdy byla vykonána státní zkouška. Student, resp. absolvent, též může být případně účasten i některých slavnostních akademických ceremoniálů (např. imatrikulace, promoce apod.).

Program studia

Podrobnější informace naleznete v článku Vysokoškolský studijní program.

Studijní program (dříve studijní obor) si student volí při přijetí na vysokou školu. Podle zvoleného programu si zapíše předměty tak, aby splnil požadavky (viz kreditní systém). Jednotlivé obory musí být na vysoké škole akreditovány, aby student mohl získat po absolvování studia platný diplom.

Hodnocení studia

Související informace naleznete také v článku Klasifikace (školství).

Vysokoškolské zkoušky se zpravidla hodnotí na standardní klasifikační stupnici ECTS A–F, přičemž A (1) – výborně je na stupnici nejlepší hodnocení; dále B (1,5) – velmi dobře, C (2) – dobře, D (2,5) – uspokojivě, E (3) – vyhovující, F (4) – nevyhovující. Někde se používá starší stupnice: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhovující.

Zápočty se zpravidla hodnotí jako Splnil, či Nesplnil.

Organizace studia

Související informace naleznete také v článku Kredit (školství).

Organizace vysokoškolského studia probíhá po Boloňském procesu dle tzv. kreditního systému studia (ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System), což umožňuje členům akademické obce určitou mobilitu. Dle tohoto systému tak student plní určitý studijní plán, kde má do jisté míry možnost si jej přizpůsobit – ten se obvykle skládá z povinných kurzů, resp. předmětů (A předměty), určitého množství povinně volitelných kurzů/předmětů (B předměty) a také volitelných kurzů/předmětů (C předměty), přičemž povinný objem práce, kterou musí student vynaložit, se měří právě kredity.

Formy studia

Studium může standardně probíhat v prezenční (denní), distanční (dálkové), nebo kombinované (kombinace obou předchozích) formě studia. V jednotlivých formách studia je též případně možné využití tzv. individuálního studijního plánu (ISP); ISP je typický zejména pro doktorské studijní programy (dříve postgraduální studium).

Studijní programy

Související informace naleznete také v článku Vysokoškolský studijní program.

Jednotlivé stupně vysokoškolského studia se člení dle typů studijních programů. V rámci boloňského procesu (vysokoškolským zákonem z roku 1998) přešly české vysoké školy zcela na jednotnou třístupňovou strukturu studia. Do té doby (1990–1998) se bakalářský studijní program nazýval (ucelená) část vysokoškolského studia, magisterský studijní program vysokoškolské studium a doktorský studijní program se nazýval postgraduální studium. Do roku 1989 zde pak existovala struktura dvoustupňová: „dlouhé“ (dnes magisterské) vysokoškolské studium a vědecká (umělecká) aspirantura. Do roku 2016 bylo typické členění studijních programů na příslušné studijní obory. V rámci určité reformy vysokého školství v Česku pak místo studijních programů členících se na studijní obory bylo schváleno, že studijní programy patří do příslušné oblasti vzdělávání.

Bakalářský studijní program

Bakalářské studium (bakalářský cyklus) se uskutečňuje v bakalářském studijním programu (6 v ISCED; Bachelor's degree, bakalářská kvalifikace). Ten je zaměřen především na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Bezprostředně se v něm využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně praxe je 3–4 roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.), či bakalář umění (BcA.).[10]

Magisterský studijní program

Magisterské studium (magisterský cyklus) se uskutečňuje v magisterském studijním programu (7 v ISCED; Master's degree, magisterská kvalifikace). Ten je zaměřen na získání teoretických poznatků i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Pokud navazuje na bakalářský studijní program, trvá standardně 1–3 roky. V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu (např. právo, lékařství či umění), nenavazuje magisterský studijní program na bakalářský studijní program; v tomto případě je standardní doba (celistvého, resp. souvislého) studia 4–6 let. (Čtyřleté obory mohou být typické pro některé umělecké obory, šestileté pro některé lékařské obory.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti všeobecného lékařství a zubního lékařství a veterinárního lékařství a veterinární hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou. Absolventi získávají akademické tituly magistr (Mgr.), magistr umění (MgA.), inženýr (Ing.), inženýr architekt (Ing. arch.), doktor medicíny (MUDr.), doktor zubního lékařství (MDDr.), nebo doktor veterinární medicíny (MVDr.); absolventi s titulem magistr (Mgr.) mohou navíc v téže oblasti studia vykonat rigorózní zkoušku (v takovém případě je její součástí obhajoba rigorózní práce) a tedy mohou následně získat titul doktor práv (JUDr.), doktor filozofie (PhDr.), doktor přírodních věd (RNDr.), doktor farmacie (PharmDr.), licenciát teologie (ThLic.), nebo doktor teologie (ThDr.).[11]

Doktorský studijní program

Doktorské studium (doktorský cyklus) se uskutečňuje v doktorském studijním programu (8 v ISCED; Doctor's degree, Doctoral degree, Doctorate, doktorská kvalifikace). Ten je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je 3–4 roky. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a veřejnou obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul doktor (Ph.D.). (Uděluje se ve všech oborech, kupř. včetně umění či teologie.) Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada ustavená podle vnitřního předpisu vysoké školy nebo její součásti, která má akreditovaný příslušný studijní program. Pro studijní programy ze stejné oblasti studia mohou vysoké školy nebo jejich součásti na základě dohody vytvořit společnou oborovou radu. Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu.[12]

Programy celoživotního vzdělávání

Související informace naleznete také v článku Celoživotní vzdělávání.

Vysoká škola uskutečňuje krom výše uvedených akreditovaných studijních programů též programy celoživotního vzdělávání.[13] V rámci své vzdělávací činnosti může VŠ poskytovat (zpravidla za úplatu, ale i bezplatně) programy celoživotního vzdělávání (CŽV), které jsou orientované na výkon povolání, tedy profesně, nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. O úspěšném absolvování studia v rámci programu celoživotního vzdělávání vydává VŠ jeho účastníkům příslušné osvědčení (nikoliv vysokoškolský diplom – účastníci CŽV nejsou studenty). Úspěšným absolventům v příslušných programech CŽV následně v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se tedy později stanou studenty, může případně VŠ uznat kredity, které získali v programu CŽV, a to dle vysokoškolského zákona až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.[7]

Jestliže na konkrétní vysoké škole existuje program CŽV, který částečně odpovídá vyučovanému akreditovanému studijnímu programu, mohou se některé takovéto programy CŽV rovněž týkat uchazečů, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na danou školu. Tito nepřijatí uchazeči ke studiu se mohou následně zapsat do tohoto programu CŽV, který bývá v takovémto případě placený. Poplatky účastníků těchto kursů jsou pak příjmem dané vysoké školy. Do programů CŽV se pak přijímací zkoušky nedělají, protože se nejedná o studium, ale CŽV, které je přístupné všem občanům. Těmto úspěšným účastníkům CŽV může být po dokončení odpovídajícího programu CŽV a splnění předepsaných podmínek (maturita atd.) též následně umožněno zařazení do příslušného akreditovaného studijního programu, někdy dokonce i bez přijímacích zkoušek, a to s tím, že mohou být účastníkům CŽV některé kursy uznány jakožto odpovídající předměty. Úspěšní účastníci CŽV se tak v některých případech následně mohou stát studenty vysokých škol, nicméně v takovýchto případech je zde určitá finanční náročnost, nevýhodou jsou též v některých případech i časová a jiná nesouslednost, případně pozdější neuznání některých kursů CŽV jakožto odpovídajících předmětů (např. při nízkém hodnocení z kursu, či při pozdějších změnách vnitřních předpisů školy či fakulty).

Univerzita třetího věku

Související informace naleznete také v článku Univerzita třetího věku.

Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu

Dle vysokoškolského zákona může mimo výše uvedené v rámci své vzdělávací činnosti veřejná vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy. Bližší podmínky takovéhoto kursu pak stanoví vnitřní předpis. O absolvování studia v rámci kursu vydá veřejná vysoká škola jeho účastníkům příslušné osvědčení. Úspěšným absolventům kursu může veřejná vysoká škola udělit mezinárodně uznávaný titul. Účastníci kursu nicméně nejsou studenty ve smyslu vysokoškolského zákona.[7]

Akademická práva a svobody

Mezi základní akademická práva a akademické svobody patří:

 • svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků
 • svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám a uměleckým směrům
 • právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce,
 • právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické orgány,
 • právo používat akademické insignie a konat akademické obřady[14]

Hodnocení vysokých škol

Podíl osob s magisterským vzděláním ve 30 městech s největší populací.

Podle hodnocení šanghajské univerzity (Šanghajský žebříček, ARWU), které každoročně určuje 1000 nejlepších vysokých škol světa, se v roce 2019 z českých vysokých škol umístila Univerzita Karlova na 201.–300. místě, Univerzita Palackého na 501.-600. místě, Masarykova univerzita na 601.-700. místě, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická na 701.-800. místě a Česká zemědělská univerzita v Praze a Jihočeská univerzita na 901.-1000. místě.[15]

Podle QS Rankings z roku 2021 je Univerzita Karlova 260. nejlepší vysokou školou světa. Vysoká škola chemicko-technologická se umístila na 342. místě, České vysoké učení technické v Praze na 432. místě, Masarykova univerzita v Brně na 531–540. místě, Palackého univerzita v Olomouci na 591.-600 místě a Vysoké učení technické v Brně na 651.–700. místě. Dále se v první tisícovce objevují Mendelova univerzita v Brně (701.-750.), Technická univerzita v Liberci (751.-800.), Česká zemědělská univerzita v Praze a Univerzita Pardubice (obě 801.-1000.).[16]

V hodnocení Times Higher Education z roku 2021 je Univerzita Karlova na 401.-500. místě, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého na 601.-800. místě a Jihočeská univerzita na 801.-1000. místě.[17]

Statistické údaje

Podíl studentů prvního cyklu vysokoškolského studia (bakalářský, viz vysokoškolský studijní program) v Česku nedokončí téměř polovina studentů.[18][19] Třetí cyklus vysokoškolského studia (doktorský, Ph.D.) zde pak nedokončí dokonce více než polovina studentů.[20] Podle sčítání lidu z roku 2011 činí podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva celkem v Česku 10,7 %; co se týče měst, nejvyšší podíl vykazuje Praha (20,7 %), Brno (20,6 %) a Olomouc (17,9 %).[21] Pro srovnání: kupř. Kanada, která v tomto drží první místo, má více než 50 % vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva.[22] Celkové výdaje na terciární vzdělávání (ISCED úrovně 5 až 8) jako procento HDP pro jednotlivé země jsou uvedeny v následující tabulce.

StátCelkové výdaje na terciární vzdělávání jako procento HDP 2020[23]
Australie1,9
Belgie1,6
Bulharsko1,2
Česko1,1
Chile2,7
Chorvatsko1,2
Dánsko1,9
Estonsko1,5
Finsko1,6
Francie1,6
Irsko0,8
Island1,4
Itálie1,0
Izrael1,4
Japonsko1,4
Jižní Korea1,5
Kanada2,4
Kolumbie1,5
Kostarika1,6
Lotyšsko1,4
Litva1,2
Lucembursko0,5
Maďarsko0,9
Mexiko1,2
Norsko2,0
Nizozemsko1,8
Nový Zéland1,8
Německo1,3
Polsko1,3
Portugalsko1,3
Rakousko1,8
Řecko0,9
Rumunsko0,8
Slovensko1,1
Švédsko1,6
Spojené království1,5
Spojené státy americké2,5
Španělsko1,5
Slovinsko1,2
Turecko1,5

Procento dospělých, kteří dosáhli jednotlivých úrovní terciárního vzdělání v jednotlivých zemích, je uvedeno v následující tabulce.

Stát% osob věku 25-64 let, které 2022 dosáhly vysokoškolského vzdělání odpovídajícího minimálně:[24]
Jakýkoli vysokoškolskéBakalářskýMagisterskýDoktorský
Argentina24,81,4
Australie51,539,410,91,9
Belgie45,845,020,11,1
Bulharsko29,829,820,40,3
Česko26,726,519,70,7
Chile31,4
Dánsko42,137,016,31,5
Estonsko42,136,521,80,8
Finsko42,635,117,31,3
Francie41,627,215,21,0
Irsko54,444,316,61,7
Island43,639,418,11,2
Itálie20,320,214,60,6
Izrael50,639,615,21,2
Japonsko56,1
Jižní Korea52,8
Kanada62,7
Kolumbie28,3
Kostarika25,3
Lotyšsko39,535,118,40,4
Litva46,546,516,50,8
Lucembursko51,546,631,42,9
Maďarsko29,428,513,90,5
Mexiko20,620,11,90,1
Norsko48,136,515,41,5
Nizozemsko44,742,418,21,2
Nový Zéland39,835,86,31,1
Německo32,531,913,61,9
Polsko33,933,826,20,8
Portugalsko31,531,221,70,9
Rakousko35,620,414,81,2
Řecko35,134,79,30,9
Rumunsko19,7
Slovensko29,229,125,30,9
Švédsko48,538,718,72,0
Spojené království51,342,315,81,7
Spojené státy americké50,039,414,42,1
Španělsko41,128,517,20,8
Slovinsko40,131,720,13,7
Turecko25,018,32,30,4

Počet absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů podle vysoké školy a stupně studia jsou uvedeny v následující tabulce.

Vysoká školaPočet absolventů průměr 2020-2022[25]Míra nezaměstnanosti absolventů průměr 2020-2022[25]
BakalářskýMagisterskýDoktorskýBakalářskýMagisterskýDoktorský
Univerzita Karlova261834254881,090,610,48
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích1181670441,41,110,68
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem782453151,350,790,0
Masarykova univerzita256626772382,831,260,44
Univerzita Palackého v Olomouci182716551262,321,10,31
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno78249235,131,421,45
Ostravská univerzita1002622352,381,530,0
Univerzita Hradec Králové746431172,170,491,59
Slezská univerzita v Opavě472337101,71,050,0
České vysoké učení technické v Praze170215701471,250,360,0
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze386350652,220,280,0
Západočeská univerzita v Plzni1136847562,161,150,0
Technická univerzita v Liberci627338171,440,860,0
Univerzita Pardubice794476362,561,190,88
Vysoké učení technické v Brně177916671033,991,20,31
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava11351052733,381,781,04
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně1027728312,81,490,0
Vysoká škola ekonomická v Praze11981238351,520,660,0
Česká zemědělská univerzita v Praze17371691561,630,940,0
Mendelova univerzita v Brně924734442,561,820,55
Akademie múzických umění v Praze145120143,090,350,0
Akademie výtvarných umění v Praze04636,370,0
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze376153,680,840,0
Janáčkova akademie múzických umění v Brně916373,392,130,0
Vysoká škola polytechnická Jihlava3301301,480,0
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích2789702,670,35
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS52617503,330,6
Vysoká škola hotelová v Praze 81015303,672,74
Vysoká škola finanční a správní34039022,331,930,0
ŠKODA AUTO Vysoká škola1056001,040,61
Vysoká škola ekonomie a managementu1169100,02,81
University of New York in Prague27500,00,0
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha323302,221,33
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd25000,0
Vysoká škola evropských a regionálních studií145001,07
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku311100,00,0
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra1044803,032,71
Newton College222001,76
Vysoká škola logistiky958303,021,95
Vysoká škola zdravotnická140000,0
Vysoká škola obchodní v Praze30419003,142,73
Akademie STING575000,622,83
Metropolitní univerzita Praha39938150,980,850,0
Univerzita Jana Amose Komenského Praha39319530,450,440,0
Anglo-americká vysoká škola16702,380,0
Pražská vysoká škola psychosociálních studií396300,01,21
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo76003,08
Moravská vysoká škola Olomouc441601,590,0
CEVRO Institut559401,510,78
Unicorn College24001,59
Vysoká škola obchodní a hotelová32008,02
Vysoká škola PRIGO73002,43
Archip1000,0
Vysoká škola aplikované psychologie40004,18
ART & DESIGN INSTITUT28003,92
Vysoká škola podnikání a práva15712903,340,59
Vysoká škola kreativní komunikace64008,32
Univerzita obrany54169223,850,00,0

Počet absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů podle fakult a stupně studia jsou uvedeny v následující tabulce.

FakultaPočet absolventů průměr 2020-2022[25]Míra nezaměstnanosti absolventů průměr 2020-2022[25]
BakalářskýMagisterskýDoktorskýBakalářskýMagisterskýDoktorský
1. lékařská fakulta (UK)104334513,460,120,0
3. lékařská fakulta (UK)105130160,580,840,0
2. lékařská fakulta (UK)39129230,00,241,23
Lékařská fakulta v Plzni (UK)0192190,710,0
Lékařská fakulta v Hradci Králové (UK)19154165,560,720,0
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (UK)28139174,760,00,0
Filozofická fakulta (UK)447353651,650,370,0
Právnická fakulta (UK)0427490,990,0
Fakulta sociálních věd (UK)426341210,00,580,0
Fakulta humanitních studií (UK)101114171,330,340,0
Katolická teologická fakulta (UK)364650,00,05,56
Evangelická teologická fakulta (UK)371031,850,027,78
Husitská teologická fakulta (UK)614932,082,140,0
Přírodovědecká fakulta (UK)360297992,431,430,67
Matematicko-fyzikální fakulta (UK)167118440,00,410,0
Pedagogická fakulta (UK)500416260,490,530,0
Fakulta tělesné výchovy a sportu (UK)190175160,760,830,0
Zdravotně sociální fakulta (JU)3069820,90,620,0
Filozofická fakulta (JU)755451,672,170,0
Zemědělská fakulta (JU)12714183,171,030,0
Teologická fakulta (JU)965430,831,390,0
Přírodovědecká fakulta (JU)8653171,591,280,0
Pedagogická fakulta (JU)33715531,71,140,0
Ekonomická fakulta (JU)14110532,420,3716,67
Fakulta rybářství a ochrany vod (JU)131040,03,330,0
Filozofická fakulta (UJEP)625618,071,190,0
Fakultu strojního inženýrství (UJEP)242020,00,00,0
Pedagogická fakulta (UJEP)27621440,960,150,0
Přírodovědecká fakulta (UJEP)692830,04,760,0
Fakulta zdravotnických studií (UJEP)146600,720,0
Fakulta sociálně ekonomická (UJEP)1536500,890,42
Fakulta životního prostředí (UJEP)173020,01,750,0
Fakulta umění a designu (UJEP)353335,131,80,0
Lékařská fakulta (MU)167282430,450,390,0
Farmaceutická fakulta (MU)02830,00,0
Filozofická fakulta (MU)587505475,12,371,33
Právnická fakulta (MU)128388210,990,790,0
Fakulta sociálních studií (MU)299267155,21,612,08
Přírodovědecká fakulta (MU)318249714,711,90,0
Fakulta informatiky (MU)886171,960,00,0
Pedagogická fakulta (MU)574533160,670,890,0
Fakulta sportovních studií (MU)18713975,441,040,0
Ekonomicko-správní fakulta (MU)21822582,091,590,0
Lékařská fakulta (UP)0163240,71,51
Fakulta zdravotnických věd (UP)1416121,720,00,0
Filozofická fakulta (UP)536323322,022,150,0
Právnická fakulta (UP)3117050,00,790,0
Cyrilometodějská teologická fakulta (UP)1217240,721,810,0
Přírodovědecká fakulta (UP)328244422,951,450,0
Pedagogická fakulta (UP)476466133,440,460,0
Fakulta tělesné kultury (UP)19415641,311,380,0
Fakulta veterinárního lékařství (VFU)08191,30,0
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (VFU)7810595,131,750,0
Lékařská fakulta (OU)1619860,00,00,0
Fakulta sociálních studií (OU)867226,080,910,0
Filozofická fakulta (OU)2359594,312,680,0
Přírodovědecká fakulta (OU)15893136,022,660,0
Pedagogická fakulta (OU)31223430,971,080,0
Fakulta umění (OU)503026,723,890,0
Pedagogická fakulta (UHK)33723041,380,190,0
Fakulta informatiky a managementu (UHK)1997942,880,390,0
Filozofická fakulta (UHK)804446,992,450,0
Přírodovědecká fakulta (UHK)653744,171,1511,11
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (SU)1228644,151,710,0
Fakulta veřejných politik (SU)1918600,00,95
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (SU)15516444,410,980,0
Fakulta stavební (ČVUT)330429380,00,60,0
Fakulta strojní (ČVUT)295262200,00,160,0
Fakulta elektrotechnická (ČVUT)245228330,00,00,0
Fakulta informačních technologií (ČVUT)17011441,150,00,0
Fakulta dopravní (ČVUT)9992112,380,510,0
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT)7963240,00,880,0
Fakulta architektury (ČVUT)13614987,780,80,0
Fakulta biomedicínského inženýrství (ČVUT)20813640,410,490,0
Fakulta chemické technologie (VŠCHT)111104270,00,510,0
Fakulta technologie ochrany prostředí (VŠCHT)233170,00,00,0
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (VŠCHT)1681391711,110,310,0
Fakulta chemicko-inženýrská (VŠCHT)7369130,00,00,0
Fakulta strojní (ZČU)6286130,00,480,0
Fakulta elektrotechnická (ZČU)7594123,70,350,0
Fakulta zdravotnických studií (ZČU)1811200,00,0
Fakulta právnická (ZČU)48216312,50,70,0
Fakulta filozofická (ZČU)1567771,894,320,0
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (ZČU)965405,814,38
Fakulta pedagogická (ZČU)22913342,140,00,0
Fakulta ekonomická (ZČU)21510813,41,510,0
Fakulta aplikovaných věd (ZČU)7568160,00,00,0
Fakulta strojní (TUL)454870,02,140,0
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (TUL)543150,00,00,0
Ekonomická fakulta (TUL)15110030,01,00,0
Fakulta textilní (TUL)753121,711,80,0
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (TUL)23010712,20,00,0
Fakulta umění a architektury (TUL)231800,01,67
Fakulta zdravotnických studií (TUL)50400,830,0
Fakulta restaurování (UPA)11500,00,0
Fakulta filozofická (UPA)1427557,83,00,0
Fakulta chemicko-technologická (UPA)158109210,931,940,0
Fakulta ekonomicko-správní (UPA)19310021,880,7833,33
Dopravní fakulta Jana Pernera (UPA)10810342,360,90,0
Fakulta zdravotnických studií (UPA)1385210,640,00,0
Fakulta elektrotechniky a informatiky (UPA)453331,960,00,0
Fakulta stavební (VUT)359408240,00,410,0
Fakulta strojního inženýrství (VUT)459418207,170,570,0
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (VUT)280226222,920,950,0
Fakulta informačních technologií (VUT)1759172,630,850,0
Fakulta chemická (VUT)11093150,03,720,0
Fakulta architektury (VUT)455220,02,420,0
Fakulta výtvarných umění (VUT)301724,1710,2616,67
Fakulta podnikatelská (VUT)32129035,91,710,0
Fakulta stavební (VŠBTU)9711660,01,30,0
Fakulta bezpečnostního inženýrství (VŠBTU)1097959,731,850,0
Fakulta strojní (VŠBTU)182160152,471,030,0
Fakulta elektrotechniky a informatiky (VŠBTU)21414490,930,590,0
Hornicko-geologická fakulta (VŠBTU)127146181,012,532,22
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (VŠBTU)86117115,162,440,0
Ekonomická fakulta (VŠBTU)31328354,452,255,56
Fakulta technologická (UTB)131139136,621,770,0
Fakulta managementu a ekonomiky (UTB)17820343,380,170,0
Fakulta multimediálních komunikací (UTB)15211642,852,60,0
Fakulta aplikované informatiky (UTB)9010286,481,280,0
Fakulta humanitních studií (UTB)3339921,981,550,0
Fakulta logistiky a krizového řízení (UTB)1436901,854,34
Fakulta financí a účetnictví (VŠE)22523460,00,830,0
Fakulta mezinárodních vztahů (VŠE)310277100,690,690,0
Fakulta podnikohospodářská (VŠE)24729071,190,910,0
Fakulta informatiky a statistiky (VŠE)22219561,580,510,0
Národohospodářská fakulta (VŠE)13511252,560,00,0
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (VŠE)5912818,590,280,0
Provozně ekonomická fakulta (ČZU)68796261,880,80,0
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (ČZU)350328202,531,550,0
Technická fakulta (ČZU)1059150,01,150,0
Fakulta lesnická a dřevařská (ČZU)147100114,150,830,0
Fakulta životního prostředí (ČZU)309195100,960,360,0
Fakulta tropického zemědělství (ČZU)301440,018,890,0
Provozně ekonomická fakulta (MENDELU)22817863,850,360,0
Agronomická fakulta (MENDELU)278263232,93,361,11
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (MENDELU)977204,31,15
Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)147120122,231,580,0
Zahradnická fakulta (MENDELU)1028940,01,460,0
Hudební a taneční fakulta (AMU)574774,171,110,0
Divadelní fakulta (AMU)424562,220,00,0
Filmová a televizní fakulta (AMU)472722,380,00,0
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)04636,370,0
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)376153,680,840,0
Hudební fakulta (JAMU)523350,00,00,0
Divadelní fakulta (JAMU)393039,094,630,0
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)3301301,480,0
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)2789702,670,35
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS (AMBIS)52617503,330,6
Vysoká škola hotelová v Praze 8 (VŠH)1015303,672,74
Vysoká škola finanční a správní (VŠFS)34039022,331,930,0
ŠKODA AUTO Vysoká škola (ŠAVŠ)1056001,040,61
Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM)1169100,02,81
University of New York in Prague (UNYP)27500,00,0
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV)323302,221,33
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd (ARC)25000,0
Vysoká škola evropských a regionálních studií (VŠERS)145001,07
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (FAP)311100,00,0
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra (VŠTVS)1044803,032,71
Newton College (NC)222001,76
Vysoká škola logistiky (VŠLG)958303,021,95
Vysoká škola zdravotnická (VŠZD)140000,0
Vysoká škola obchodní v Praze (VŠO)30419003,142,73
Akademie STING (STING)575000,622,83
Metropolitní univerzita Praha (MUP)39938150,980,850,0
Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK)39319530,450,440,0
Anglo-americká vysoká škola (AAVŠ)16702,380,0
Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS)396300,01,21
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo (SVŠE)76003,08
Moravská vysoká škola Olomouc (MVSO)441601,590,0
CEVRO Institut (CEVRO)559401,510,78
Unicorn College (UC)24001,59
Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH)32008,02
Vysoká škola PRIGO (PRIGO)73002,43
Archip (ARCHIP)1000,0
Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs)40004,18
ART & DESIGN INSTITUT (ADI)28003,92
Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP)15712903,340,59
Vysoká škola kreativní komunikace (VŠKK)64008,32
Fakulta vojenských technologií (UO)2063616,670,00,0
Fakulta vojenského leadershipu (UO)249064,440,00,0
Fakulta vojenského zdravotnictví (UO)1017100,00,00,0

Odkazy

Reference

 1. a b c d e f Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisůDostupné online.
 2. Vláda chystá proměnu univerzit. Hospodářské noviny [online]. 2008-05-13 [cit. 2013-09-02]. Dostupné online. 
 3. Rektor ČVUT Václav Havlíček: Chceme mezi pětici elitních škol. Lidovky.cz [online]. 2011-02-17 [cit. 2013-09-02]. Dostupné online. 
 4. Ostrava vybuduje do několika let velkou výzkumnou univerzitu. Český rozhlas [online]. 2011-01-24 [cit. 2013-09-02]. Dostupné online. 
 5. Ostravská univerzita se sloučí s báňskou. Lidovky.cz [online]. 2012-01-12 [cit. 2013-09-02]. Dostupné online. 
 6. Stát potichu roztřídil vysoké školy do čtyř kategorií. Jak vypadá výsledek?. Lidovky.cz [online]. 2018-07-04 [cit. 2018-07-05]. Dostupné online. 
 7. a b c d e Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 8. Zákon č. 131/2002 Z. z., o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Dostupné online.
 9. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice č. 33/2001 Sb. m. s. Dostupné online.
 10. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 45. Dostupné online.
 11. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 46. Dostupné online.
 12. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 47. Dostupné online.
 13. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 60. Dostupné online.
 14. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 4. Dostupné online.
 15. ARWU World University Rankings 2019 | Academic Ranking of World Universities 2019 | Top 1000 universities. www.shanghairanking.com [online]. [cit. 2021-03-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-08-15. 
 16. QS World University Rankings 2021. Top Universities [online]. [cit. 2021-03-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. World University Rankings. Times Higher Education (THE) [online]. 2020-08-25 [cit. 2021-03-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. Základy statistiky vysokých škol 2001 až 2022, Odbor školské statistiky a analýz, Oddělení statistických výstupů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 19. Rektor MU: Socialistická vláda brání v přístupu ke vzdělání, chce si zajistit voliče. Rozhlas [online]. 2015-12-08 [cit. 2016-09-25]. Dostupné online. 
 20. RYCHLÍK, Martin. Zvláštnosti českých Ph.D.. Česká pozice, Lidovky.cz [online]. 2012-05-12 [cit. 2016-09-28]. Dostupné online. 
 21. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (záložka „Vše o území“)
 22. Blesková cesta tam a zase zpátky: Donedávna přibývali, teď studenti z univerzit mizí. Rozhlas [online]. [cit. 2016-09-25]. Dostupné online. 
 23. OECD.stat Educational Finance Indicators Indicator C2: Total expenditure on educational institutions as a percentage of GDP, 2020
 24. OECD.stat Educational attainment and labour-force status, Educational attainment of 2-64 year-olds, 2022
 25. a b c d Průvodce databází o nezaměstnaných vysokoškolácích, Středisko vzdělávací politiky, Univerzita Karlova průměr 2020-2022, nezaměstnanost 1-2 roky po ukončení stupně studia

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
Sčítání obyvatelstva 2011, 30 měst, vzdělání magisterské.svg
(c) Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0
Podíl osob s magisterským vzděláním ve 30 městech s největší populací podle údajů získaných při sčítání lidu, domů a bytů 2011. Zdroj dat: Český statistický úřad
Praha Karolinum ext 1.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem: