Vysokoškolský index

Index z Filosofické fakulty UK z roku 1932

Index, oficiálně nazývaný Výkaz o studiu, je pojmenování pro sešitek, do něhož se provádějí záznamy o vysokoškolském studiu.

Forma

Index může mít podobu pouze papírovou (malý sešitek většinou formátu A6) nebo pouze elektronickou, případně kombinaci. Běžně se vyskytují obě verze současně. Elektronická forma je vedena v informačním systému školy (např. IS/STAG, SIS, IS apod.).

Někdy se užívá samostatný index pro každý stupeň studia (bakalářský, magisterský, doktorský). Někdy se užívá jeden index pro všechny stupně studia.

Obsah

Index většinou obsahuje na první straně fotografii studenta, rodné číslo a podpis. Na následující straně je název vysoké školy (někdy s razítkem), název studijního programu a informace o studentovi - jméno a příjmení, datum a místo narození apod. Na této straně je uvedeno razítko školy a podpis děkana fakulty. Někdy je zde také vyznačené datum imatrikulace a akademického slibu. (Tento fakt bývá doložen razítkem s textem kupř. akademický slib vykonán, ale nebývá to pravidlem. Někdy je informace o vykonání akademického slibu studentem uvedena v zadní části indexu - Úřední sdělení.)

Další stránky obsahují zpravidla zapsané předměty (přednášky a cvičení, resp. semináře) s hodinovou i kreditovou dotací. Dále jsou zde uvedeny zápisy o zápočtech a zkouškách. Studijní oddělení zde také uvádí záznamy o zápisu do daného akademického roku a informaci o postupu do dalšího úseku studia, kterým je zpravidla ročník, ale také informaci o počtu celkově dosažených kreditů za daný akademický rok.

Užití

Index se využívá k zápisu zkoušek a absolvovaných zápočtů, slouží také většinou jako oficiální doklad o studiu[1]. Odevzdává se při přihlášení studenta ke státní bakalářské, magisterské či doktorské zkoušce. Po úspěšně vykonané státní závěrečné zkoušce se index většinou studentovi vrací.

Doklad o studiu

Podle legislativy se obvykle indexem rozumí Výkaz o studiu. Doklady o studiu ve studijním programu a o absolvování studia ve studijním programu jsou:

Průkaz studenta je doklad vydávaný vysokou školou, který student obdrží po zápisu do studia; uvedený doklad potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních předpisů nebo z vnitřních předpisů vysoké školy.

Výkaz o studiu je doklad, do něhož se zapisují zejména studijní předměty a výsledky kontroly studijní úspěšnosti nebo studijního výkonu. Údaje uvedené v první větě lze evidovat rovněž v elektronickém informačním systému vysoké školy nebo fakulty. V takovém případě je vysoká škola nebo fakulta povinna zabezpečit údaje v elektronickém informačním systému proti zásahu neoprávněných osob. Za Výkaz o studiu se pak považuje výpis těchto údajů úředně potvrzený vysokou školou nebo fakultou.

Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování studijního programu.

Doklad o vykonaných zkouškách nebo potvrzení o studiu obdrží na základě své žádosti osoba, která ukončila studium ve studijním programu, student na základě své žádosti, absolvent studia ve studijním programu na základě své žádosti.

Dodatek k diplomu obdrží absolvent studia ve studijním programu. Jsou v něm uvedeny zpravidla absolvované studijní předměty a informace o studijním programu a vysokoškolské kvalifikační práci.

Reference

Média použitá na této stránce

Index UK.jpg
Autor: Kristýna (titanic4), Licence: CC BY-SA 4.0
Index filozofické fakulty UK, podpisy prof. Pertolda a prof. Hrozného