Wattové váhy

Wattové váhy v americkém NIST

Wattové váhy známé též pod anglickým názvem „watt balance“ jsou extrémně přesný přístroj pro měření hmotnosti anebo Planckovy konstanty. V roce 1975 je navrhl Bryan P. Kibble z britské Národní fyzikální laboratoře (NPL) a proto též Kibbleovy váhy („Kibble balances“).

Mezinárodní komise pro míry a váhy v současnosti uvažuje dvě možnosti změny definice kilogramu[1][2] a Kibbleovy váhy představují zatím nejpřesnější způsob, jak podle jedné z nich kilogram realizovat. Kilogram byl do roku 2019 jako poslední z fyzikálních jednotek definován konkrétním objektem – etalonem.

Redefinice kilogramu

Porovnávání mezinárodního prototypu kilogramu s jeho kanonickými kopiemi ukázala, že navzdory všem snahám se jeho hmotnost mění mezi jednotlivými kontrolami v řádu desítek mikrogramů. To je hlavním důvodem k hledání nové definice.[3] Reálnou šanci mají dvě možné cesty, buď pomocí Avogadrovy konstanty anebo Planckovy konstanty.[2] Hodnota konstanty by byla definicí určena přesně, podobně jako je dnes definice metru udána hodnotou rychlosti světla ve vakuu.

Definice, která by svázala hodnotu kilogramu s Planckovou konstantou, se realizuje pomocí Kibbleovy vah. Než bude kilogram předefinován, je třeba ve stávajícím systému SI změřit Planckovu konstantu tak přesně, aby se předešlo jakékoliv nesrovnalosti mezi stávajícím a novým kilogramem.[4] Je třeba snížit relativní nejistotu pod , takže od se lze odchýlit nejvýše o . V červenci 2008 měřily nejpřesněji Kibbleovy váhy v americkém NIST s nejistotou .[5]

Princip měření

Kibbleovy váhy jsou vylepšenou verzí proudových vah (například Ayrton-Jones),[6] kde se tíha tělesa porovnává pomocí rovnoramenné páky s magnetickou silou působící na cívku s proudem. Přístroj má dva základní módy měření: rychlostní mód a hmotnostní mód. Dle konstrukce vah mohou být módy měření vykonány buď současně, či ve sledu.[7]

Hmotnostní mód je založen právě na principu proudových vah. Rovnováhu lze vyjádřit jako rovnost tíhové a magnetické síly

kde je hmotnost tělesa, je tíhové zrychlení, je proud v cívce, je magnetická indukce vnějšího pole a je element délky vodiče, který tvoří cívku. Integrál na pravé straně se často zapisuje jako ,[8] kde je tzv. efektivní délka vodiče:

Právě v hodnotě tohoto integrálu spočívá nepřesnost měření proudovými vahami. Efektivní délku nelze prakticky dost přesně určit. Proudové váhy se proto musí vždy kalibrovat etalonem hmotnosti.

Kibbleovy váhy přidávají rychlostní mód,[9] který nezávisle na tvaru cívky stanovuje hodnotu integrálu. Cívka se v magnetickém poli nechá pohybovat rovnoměrně rychlostí . Pohybem se na ní indukuje měřitelné napětí , pro nějž platí

Integrál pak můžeme z rovnic eliminovat a zapsat podmínku rovnováhy jako

Na levé straně rovnosti je elektrický výkon, na pravé mechanický výkon. Odtud pochází název přístroje. Žádný z těchto výkonů nicméně není v experimentu přímo přítomen, protože a se měří odděleně až ve druhé fázi.

Pro dosažení co největší přesnosti se proud měří pomocí Josephsonova jevu a napětí pomocí kvantového Hallova jevu. Ve vztazích pro tyto jevy figuruje Planckova konstanta, která se tak dostane do rovnice pro rovnováhu. Měřená hmotnost je přímo úměrná její hodnotě. Experiment lze proto chápat buď jako měření Planckovy konstanty při známé hmotnosti tělesa, anebo měření hmotnosti pomocí známé konstanty.

Rychlost pohybu cívky se měří pomocí laserové interferometrie a atomových hodin. Tíhové (gravitační) zrychlení v laboratoři se během experimentu měří absolutním gravimetrem zcela odděleně od hlavního přístroje.[9]

Místo dynamické části mají výhodnější statickou tzv. „joulové váhy“, které používá Národní Metrologický Institut (NMI) v Číně. Realizace těchto vah je zatím méně přesná.[10]

Reference

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Watt balance, large view.jpg
Autor: Photo by Richard Steiner (Původně soubor načetl Greg L na projektu Wikipedie v jazyce angličtina), Licence: CC BY-SA 3.0
The Watt balance at the US National Institute of Standards and Technology (NIST). This is an experimental, extremely accurate mass measuring instrument. The vacuum chamber dome, above the apparatus, descends during use so it operates in vacuum. The Watt balance measures mass by comparing it to atomic units, Planck's constant and the speed of light. It is being developed to provide a more accurate standard of mass than the current one. Currently the primary standard defining all the world's mass and weight units is the International Prototype Kilogram (IPK), a cylinder of platinum-iridium alloy kept in a vault at Sevres, France. It is the only unit defined by a physical artifact, so it is vulnerable to damage and deterioration over the years, and in fact has been found to vary in mass. When it is perfected, the Watt balance will be used to "weigh" the IPK, defining the kilogram by atomic units so a physical prototype will not be needed, creating an "electronically" defined kilogram.