Zákon zachování momentu hybnosti

Podrobnější informace naleznete v článku Impulsová věta#Druhá věta impulsová.

Zákon zachování momentu hybnosti (též zákon zachování točivosti) říká, že v izolované soustavě se celkový moment hybnosti s časem nemění.

Odvození

V izolované soustavě je výsledný silový moment všech vnějších sil nulový, tzn. , kde označuje výsledný moment vnějších sil.

Ze vztahu mezi momentem hybnosti a momentem síly dostaneme podmínku

,

kde je celkový moment hybnosti soustavy.

Podle tohoto vztahu se moment hybnosti izolované soustavy s časem nemění, tzn.

Uvedené vztahy vyjadřují zákon zachování momentu hybnosti, který lze vyjádřit slovy

Je-li vzhledem k některému bodu soustavy výsledný moment vnějších sil působících na danou soustavu nulový, pak celkový moment hybnosti vzhledem k uvažovanému bodu se zachovává.

Vlastnosti

  • Zákon zachování momentu hybnosti je obecný fyzikální zákon, jehož platnost nezávisí na tom, zda je splněn třetí Newtonův pohybový zákon.
  • Tento zákon je důsledkem izotropnosti prostoru.
  • Tento zákon je analogií zákona zachování hybnosti pro případ rotačního pohybu.

Odkazy

Související články