Zákupské panství

Centrem panství byl Zákupský zámek

Zákupské panství patřilo šlechtě sídlící na zámku Zákupy. Na Českolipsku patřilo k největším, patřilo do něj 28 obcí. Formálně zaniklo i toto panství při reformě po revoluci roku 1848, kdy bylo v Rakouském císařství zrušeno poddanství.

Historie

Ve 14. století patřilo území dnešních Zákup pánům z Lipé, vladykům se Smojna a poté Vartenberkům. Od nich ho (asi) roku 1463 získali Berkové z Dubé a ti zde zůstali do roku 1612, kdy Zákupské panství koupil Jan Novohradský. Později roku 1632 panství vyženil vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský. Od něj panství získal dědictvím v roce 1665 jeho syn, Julius František Sasko-Lauenburský a podržel si ho do roku 1689, kdy zemřel. Od roku 1689 byla vlastníkem už velice rozsáhlého panství jeho dcera Anna Marie Františka, velkovévodkyně z Toskány. Pak následovala řada dalších šlechticů a v roce 1805 zadlužené Zákupské panství získal první z toskánské větve Habsburků, arcivévoda Ferdinand. [1] Po něm se majitelem stal císař Ferdinand I. Rakouský a ten svým císařským diplomem v duchu ustanovení vídeňského kongresu vytvořil Zákupské vévodství, které věnoval Napoleonovi II., synovi francouzského císaře Napoleona I. Habsburkové vlastnili zámek a velkostatek až do roku 1918.[2]

Rozsah v roce 1848

Do Zákupského panství, jehož majitelem byl roku 1848 zapsán Leopold II. velkokníže Toskánský (Habsburk), patřilo 28 obcí: Bohatice, Boreček, Božíkov, Brenná, Cvikov, Lasvice, Mařenice, Mařeničky, Naděje, Nové Zákupy, Častolovice, Dobranov, Dolní Světlá, Drnovec, Horní Světlá, Juliovka, Kamenice, Krompach, Kunratice u Cvikova, Nový Šidlov, Rousínov, Starý Šidlov, Svor, Trávník, Valy, Vítkov, Vlčí Důl a Zákupy. [3]

Úřední zánik panství

Po revoluci byla provedena v císařství Rakousko-Uherském rozsáhlá reforma státní správy a zrušen feudalismus. Panství byla zrušena, byly ustanoveny politické kraje a okresy. Zákupské panství bylo začleněno od 1. ledna 1850 do okresu Česká Lípa, podléhající novému, nepříliš dlouho trvajícímu Českolipskému kraji (zrušen 1855). [4] Šlechta (Habsburkové) zůstala majitelem zámku až do roku 1918, kdy byl zestátněn.

Odkazy

Reference

  1. Tomáš Syrovátka. Zámek Zákupy. Véčko. 2005, roč. 2005, čís. 3, s. 54. ISSN 1213-7375. 
  2. ŠIMEK, Jiří. Povídání o Zákupech. Zákupy: Město Zákupy, 2004. ISBN 80-239-4495-9. Kapitola Zákupy, všeobecné dějiny, s. 7. 
  3. SOVADINA, Miloslav. Správní vývoj Českolipska. Česká Lípa: Státní okresní archiv, 1998. ISBN 80-238-3843-1. Kapitola Charakter správy před rokem 1848, s. 23. 
  4. Správní vývoj Českolipska, str. 48

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Zámek z Borské ulice.jpg
Zámek Zákupy z Borské ulice