Západní Evropa

Návrh Stálého výboru pro zeměpisná jména na vymezení západní Evropy

Západní Evropa je region prostírající se v západní části Evropy. Přestože je toto označení často používáno, neexistuje jeho jednoznačná definice.

V průběhu dějin se totiž vnímání pojmu „západní Evropa“ měnilo v závislosti na okolnostech. V antických dobách mezi 3. a 5. stoletím n. l. byla jakožto západní Evropa vnímána Západořímská říše, která spolu s Východořímskou říší představovala dva hlavní útvary rozprostírající se na území tehdejšího Římského impéria. Jejich rozpad v roce 476/480[p 1] a dlouhodobé náboženské rozkoly předznamenaly Velké schizma, které v 11. století rozdělilo evropské křesťanství na západní (katolický) proud a východní (pravoslavný, ortodoxní) proud. V širokém smyslu se tak „západní Evropa“ stala označením pro oblast západního křesťanství (uznávajícího papeže), tedy zahrnovala i Evropu severní, střední a jižní (bez Řecka).

Během novověku došlo v rámci této rozsáhlé oblasti ke zřetelné diferenciaci vývoje mezi dynamickými mocnostmi okolo Lamanšského průlivu (Anglie, Francie, Nizozemí), upadajícími středomořskými velmocemi, izolovanou a řídce osídlenou Skandinávií, rozdrobeným středem Evropy (Svatá říše římská) a nesourodými habsburskými državami. Lze tak od této doby definovat západní Evropu jako skupinu nejvyspělejších a nejbohatších zemí těžících ze silné centrální moci a přírodních a kulturních podmínek vhodných k obchodu a koloniálním výbojům (mírné klima, velká lidnatost, mnoho přirozených přístavišť s přístupem na volný oceán). V 19. století se pak v souvislosti s rozvojem velkoněmecké ideologie a konceptu Mitteleuropy („Střední Evropy“) pojetí západní Evropy komplementárně zúžilo na území západně od Německa (jak se mu zpravidla rozumí i dnes).

Po druhé světové válce se pojem přizpůsobil faktu vzniku Železné opony napříč Evropou, a během čtyř dekád tzv. studené války představovalo označení západní Evropa protiváhu vůči Východnímu bloku. V užším smyslu se jednalo o země jako první integrované do Evropských společenství (státy Beneluxu, Francie a Západní Německo), v širším pak všechny evropské země mimo Východní blok.

Po pádu železné opony a přeměně původní Západoevropské unie na Evropskou unii začala být pro Evropu uplatňována nová rozdělení, zejména z důvodu funkčního obnovení pojmu Střední Evropy. V tomto kontextu tvoří západní Evropu země Beneluxu, Francie, Irsko, Monako a Spojené království. Do klasifikace západní Evropy je též někdy zahrnováno Německo, Španělsko, Portugalsko a Itálie (a související ministáty), někdy rovněž alpské země (Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko).[1]

Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu, v reliéfu převažuje úrodná nížina nebo pahorkatiny.

Státy

Podle nejčastějšího pojetí tvoří region tyto státy:

Státy západní Evropy
StátPočet obyvatel (2019)Rozloha (km²)Hlavní město
FrancieFrancie Francie66 990 000643 801Paříž
Spojené královstvíSpojené království Spojené království66 650 000242 495Londýn
NizozemskoNizozemsko Nizozemsko17 280 00041 543Amsterdam
BelgieBelgie Belgie11 460 00030 689Brusel
IrskoIrsko Irsko4 904 00070 273Dublin
LucemburskoLucembursko Lucembursko613 8942 586Lucemburk
MonakoMonako Monako38 0002Monaco

Společnost

Obyvatelstvo mluví románskými, germánskýmikeltskými jazyky. Z hlediska náboženské vyznání tradičně převažuje křesťanství (katolíciprotestanti), které vyznává zhruba 70 % tamější populace,[2] početné zastoupení zde ale má i islám, judaismus a další náboženství (třeba buddhismus, hinduismus nebo džinismus).[3]

Politickým systémem států západní Evropy je zastupitelská demokracie. Z většiny se jedná o konstituční monarchie, pouze Francie a Irsko jsou republiky.

Ekonomika

Z hlediska ekonomického systému je uplatňována regulovaná tržní ekonomika. V hospodářství převažují služby (terciární sektor) nad průmyslem a zemědělstvím. Jedná se o hospodářsky vyspělou oblast Evropy a jeden z nejvyspělejších regionů celého světa; hrubý domácí produkt západoevropských států je v rámci kontinentu nadprůměrný.[4]

V Severním moři se nacházejí významná ložiska ropy a zemního plynu. Většina států západní Evropy je členskými zeměmi Evropské unie a eurozóny.

Odkazy

Poznámky

  1. O přesném datu se vedou spory.

Reference

  1. Field listing: Location [online]. CIA World Factbook [cit. 2011-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-24. 
  2. Being Christian in Western Europe [online]. Pew Research Center, 2018-05-29 [cit. 2020-04-05]. Dostupné online. 
  3. Migration and Religion in Europe. Příprava vydání Gallo Ester. Londýn: Routledge, 2016. 272 s. Dostupné online. ISBN 9781409429739. (anglicky) 
  4. List of European countries by GDP per capita 2016. statisticstimes.com [online]. [cit. 2017-12-20]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Belgium.svg

Belgická vlajka

This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.

Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.
Flag of Ireland.svg
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Grossgliederung Europas.svg
Autor: NordNordWest, Licence: CC BY-SA 3.0
European regions as proposed by Ständiger Ausschuss für geographische Namen (StAGN)